Halkla İlişkiler İşlevlerine İlişkin Politikalar

Halkla ilişkiler fonksiyonu işletmenin bütününü ve işletme fonksiyonlarının her birini ilgilendirir. İşletme faaliyet çevresi içinde büyüme ve gelişme gösterdikçe başta rakipler olmak üzere tüm çıkar gruplarının baskılarına ve hatta düşmanlıklarına maruz kalabilir. Bu takdirde çevrede imaj ve prestiji korumak ve artırmak çabaları ön plana çıkabilir ve işletmeyi müşterilerin yakın çevre …

Daha Fazla Oku »

Araştırma ve Geliştirme İşlevlerine İlişkin Politikalar

İşletmeler her türlü fonksiyonlarını sürekli yenilemek ve geliştirmek zorundadırlar. Ancak, müşterilerine daha değişik ve yeni teknolojik özellikler taşıyan ürünler sunmak, ürettikleri ürün ve hizmetleri daha düşük maliyetli, daha verimli ve kaliteli üretebilmek için yeni üretim yol ve yöntemleri bulmak ve uygulamak zorundadırlar. Bu nedenle, araştırma ve geliştirme çabaları yeni ürünler …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları İşlevlerine İlişkin Politikalar

Mal ya da hizmet üretmek üzere biraya getirilen kaynakların içinde, kuşkusuz en dinamik, en yaratıcı ve en değerli olanı insandır. İnsanın zihinsel ve fiziksel gücü ve enerjisi olmadan kaynakların (girdilerin) çıktıya (mal ya da hizmetlere) dönüşmesi mümkün olmadığı gibi, verimlilik, kalite, yenilik ya da yaratıcılık gibi hususların hiçbirinin gerçekleşmesi de …

Daha Fazla Oku »

Üretim ve Satın Alma İşlevlerine İlişkin Politikalar

Bilindiği üzere işletmeler, mal ya da hizmet üretimini gerçekleştirmek üzere kurulmuş ekonomik birimlerdir. Bu nedenle, işletmenin asli fonksiyonu mal ya da hizmetleri ekonomik biçimde üretmektir. İşletmeler pazarda satılabilecek miktardaki ürünü, müşterinin istediği zamanda, istediği kalitede ve kendilerine maksimum kâr sağlayacak düşük maliyetle üretmek zorundadırlar. Girdi temini ve maliyetlerinin kontrolü, çıktıya …

Daha Fazla Oku »

Pazarlama İşlevlerine İlişkin Politikalar

Pazarlama konusu satış işlevinden başka, pazar araştırmaları ve planlaması, dağıtım, fiyatlandırma, reklam ve satış sonrası hizmetlere ilişkin işlevleri de içermektedir. Pazarlama işlevlerine ilişkin politikaları belirlemeden önce, belli başlı şu sorunlara cevap aramak gerekmektedir. Şirket, şimdi ve gelecekte hangi ürün ve hizmetleri pazara sürmek istemektedir. Mevcut ürün ve hizmetlerin satışına mı …

Daha Fazla Oku »

Finans ve Muhasebe İşlevlerine İlişkin Politikalar

Bu politikalar, şirketin kaynak dağıtım süreciyle işletmenin bütçeleme faaliyetlerine yakından bağlantılıdır. Fakat para politikaları finansmanla ilgili olup sermayenin nereden geleceğini, nasıl kullanılacağını ve gereksinimleri nasıl karşılayacağını önceden görmeye yarayan rehberlerdir. Muhasebe politikalarıysa envanterlerin nasıl kullanılacağını, harcama ve maliyetlerin nasıl belirleneceğine ilişkin soruların yanıtlanmasını kapsarlar. Aslında, bu iki fonksiyon işletme faaliyetlerinin …

Daha Fazla Oku »

İşlevsel Stratejiler ya da İşlevsel Politikalar

Bazı düşünürler işlevsel düzeyde belirlenen politikalara işlevsel düzey stratejileri adını vermektedirler. Gerçekten de bu bir stratejik yönetim yaklaşımıdır ve stratejinin etkin olarak yürütülmesi için politikaların şirket düzeyinden işletme düzeyine buradan da fonksiyonel alanlara kadar yukarıdan aşağıya doğru uyumlu ve koordineli şekilde yayılması gerekmektedir. Şu halde, işlevsel ya da işlevsel düzeyde, …

Daha Fazla Oku »

İşletmenin Stratejik Nitelikteki İşi ya da Ürünü

Portföy analizlerinde işletmenin ürün ve pazar çeşitlendirmiş olmanın ve bu çeşitli ürün ve pazar faaliyetlerinin her biri için ayrı ayrı değerleme yapmanın ve stratejik hareket biçimini belirlemenin önemi büyüktür. Ancak, işletmenin ana faaliyet ve bu iş konuları öylesine karmaşık bir nitelik göstermektedir ki bunları birbirlerinden soyutlamak her birini diğerinden ayrı …

Daha Fazla Oku »

Portföy Analizlerinin Tanımı ve Önemi

Portföy analizi, işletmenin mevcut yatırımlarını kullanılan çeşitli ölçülere göre değerlendirme, bunların gelecekte işletmeye sağlayacakları yarar ve olanakları tahmin etme, nihayet, bu değerlemeden hareket ederek işletmenin elindeki kaynakların tahsisine yol gösterme amacıyla yapılan analitik bir tekniktir. Portföy analizinin çeşitli şekilleri vardır. Ancak, bunların hemen birçoğu için bir matris geliştirilmektedir. Bu matris …

Daha Fazla Oku »

Sektör ya da Endüstri Hayat Eğrisinin Strateji Seçimine Etkileri

Hill ve Jones isimli düşünürler işletmenin rekabetçi pozisyonuyla sektör hayat eğrisinin seçilecek stratejik alternatif üzerinde etkisi olacağını vurgulamaktadırlar. Sektör hayat eğrisi ya da endüstri hayat eğrisinin beş evresi vardır. Bunlardan biri başlangıç, ikincisi büyüme, üçüncüsü kendine gelme ya da silkinme, dördüncüsü olgunluk ve nihayet beşincisi düşüş dönemidir. Bu tıpkı bir …

Daha Fazla Oku »