Ana Sayfa / + 1. Mağaza merkez Yönetimi / 1. A Merkez insan kaynakları yönetimi

1. A Merkez insan kaynakları yönetimi

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda olduklarını veya olabileceklerini göstermektedir. Hile yapan çalışanları belli kalıplara sokarak ayrıştırmak genellikle çok zordur. Birçok hilekâr diğer dürüst insanlar gibi bir görünüm içerisindedir. Bu durum çağımızın vebası olarak kabul edilebilecek işletme hilelerinin, bu derece yoğunluk …

Daha Fazla Oku »

Mağaza,reyon Sorumlusu ve görevi

Mağazayı işletme, mağaza içi koordinasyonu sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev Ve İşlem Basamakları : Mağaza Sorumlusu ,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak A) Mağazanın …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Müdürü ve görevi

Meslek Tanımı : Çalıştığı mağazada satış hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışanları sevk ve idare eden mağazanın yönetiminden sorumlu nitelikli kişidir. Görev Ve İşlem Basamakları : Mağaza Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik …

Daha Fazla Oku »

Durumsal Liderlik Modelleri

Durumsal liderlik modelleri ile ilgili yapılan araştırmalar, liderliğin değişik durumlarda farklılaşabilen davranışlar olarak ele almışlardır. Bu modele göre liderlik, ortama göre değişebilir davranışlardan oluşur. Durumsal liderlikle ilgili pek çok model vardır. Bu bölümde durumsallık modellerinden bazıları üzerinde durulacaktır. Bunlar Fiedler’in Durumsallık Modeli, House’un Yol-Amaç Modeli ve Vroom-Yetton-Jago Modelidir. Fiedler’in Durumsallık …

Daha Fazla Oku »

4857 SAYILI İŞ KANUNU

İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003 – 25134   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, …

Daha Fazla Oku »

personel Ödül Ceza Sistemi nasıl kurulmalı

AMAÇ : Ödül – Ceza Sistemi’nin amacı; kurum personelinin motivasyonunu ve iş tatminini arttırmayı hedefleyen, Performans Planlama ve Değerleme Sistemi ile uyumlu adil bir ödül teşvik sisteminin oluşturulmasıdır İÇERİK VE AŞAMALAR  Motivasyon, Ödül ve Disipline İlişkin Mevcut Uygulamaların Analizi, Bu Uygulamalara Zemin Teşkil Eden Varsayımların Ortaya Çıkarılması. Örgüt İklimi ve …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Çalışanların Hile ve Hırsızlık Psikolojisi …. Örnek Vaka

Toplumun davranış biçiminden ziyade toplumu oluşturan insanların davranış biçimleri ön plana çıkarılmaktadır. İnsanın ne yaptığı konusuna bakıldığında, bilim adamları kişinin düşündüklerini ve arzularını gözlemlemenin olanaksız olduğunu düşünmektedirler. Burada önemli olan düşünce ve arzuların sonuçlarını gözlemlemektir. İnsan bir seçim yapmak durumunda kaldığı zaman, tercih ettiği hareket biçimine göre davranış göstermekte ve …

Daha Fazla Oku »

PERAKENDE MAĞAZACILIK İŞ ANALİZİ DETAYLI AÇIKLAMALAR

İŞ ANALİZİNİN TANIMI İş analizi, belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir. İş analizi, işletmede yapılacak, her bir işin niteliği, işin genel durumu ve özellikleri, işin yapılacağı çevre ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplanması, toplanan verilerin sistematik şekilde incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin bilgilerin yazılı hale …

Daha Fazla Oku »

Satış Elemanının Motivasyonunu Artıran Diğer Faaliyetler

Son yıllarda motivasyonla ilgili ortaya çıkarılan “Amaç Oluşturma Teorisi ve Japon Yönetim Anlayışı” uygulamalarının bu konuda etkili olabileceği ileri sürülmektedir (Anderson, Hair ve Bush, 1992, s. 427). Amaç Oluşturma Teorisine göre, motivasyonun arttırılması, doğrudan bireysel başarıların ödüllendirilmesine bağlı olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Satış yöneticileri, düzenli olarak, satış elemanlarına özel amaçlar belirlemelidir. …

Daha Fazla Oku »

Satış Elemanının Motivasyonunda Kullanılan Araçlar

İşletmeler, satış elemanının motivasyonunda pek çok araçtan yararlanabilmektedir. Tüm durumlar ve her satış elemanı için uygulanabilecek tek bir motivasyon aracı bulunmamakla birlikte, çekici bir ücretleme sistemi veya iyi düzenlenmiş bir eğitim programı, motivasyonda etkili olabilecek araçlardandır. Satış elemanlarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, öncelikle iyi bir ücretleme sistemi şarttır. Elemanlar, ücret …

Daha Fazla Oku »

Motivasyon Teorileri

Satış elemanının motivasyonunda değişik motivasyon teorilerinden yararlanılabilmektedir. Genel olarak işletme personelinin motivasyonunda kullanılan bu teoriler, satış elemanının motivasyonunda da önemli bir yer teşkil etmekte ve satış müdürlerinin, satış elemanlarına yönelik hazırlayacakları motivasyon programlarında dikkate alınmaktadır. Başlıca motivasyon teorileri şunlardır (Anderson, Hair ve Bush, 1992, s. 421): – Maslow’un ihtiyaçlar teorisi …

Daha Fazla Oku »

Satış Elemanlarının Motivasyonunun İşletme Açısından Önemi

İşletmeler, satış elemanlarının motivasyonunu artırabilmek için, satış yarışmaları, satış toplantıları, satış eğitim programları, terfi fırsatları verilmesi, teşvik programları vb. değişik araçlardan yararlanabilmektedir. Ancak her işletme, hangi araç veya araçlardan yararlanacağına, satış elemanlarının özelliklerini dikkate alarak ve onların katılımlarını da sağlayarak dikkatli bir şekilde karar vermelidir. Satış elemanlarının çalışmasından olumlu sonuçlar …

Daha Fazla Oku »

Tüketici Davranışları ve İkna

Yaşamımızın içine bu kadar çok giren, davranışlarımızı etkileyen, ekonomik yapının işleyişi için birinci derecede önem taşıyan tüketim kavramı ve tüketiciler, daha yakından, ayrıntılı ve bilimsel bir bakış açısıyla incelenmeyi, yorumlanmayı hak etmektedir. Tüketimin, teknolojik gelişmelerle artan ve çeşitlenen üretim ve ürün zenginliğine paralel olarak artması sonucunda tüketici olma özelliği, üreticiler …

Daha Fazla Oku »

Etkin Bir Satış Elemanının Özellikleri

Bir satış konuşmasını gerçekleştiren satış elemanının en belirleyici özelliği inanılırlıktır. Aşağıdakiler ise satış elemanının inanılırlığını belirleyen etmenlerdir: – Ürün veya hizmet konusunda bilgili olmak – Müşteri ihtiyaçlarına duyarlılık – Ürün ve hizmet konusunda coşkulu olmak – Satışın ahlaki yönlerine dikkat etmek – Kolay anlaşılır bir iletişimci olmak   Satış elemanının …

Daha Fazla Oku »

Satış Kampanyası Planlaması

Satış kampanyaları, tutundurma (promosyon) yoluyla müşterilerin bir algı basamağından diğerine taşınacağı varsayımı üzerine kurulur. Pazarlama basamakları konusunda yapılan tartışmalarda çoğunlukla merdiven terimi tercih edilir. Burada bu merdivenin sadece dört basamağı olduğu kabul edilecektir. Bu basamaklar aşağıdaki biçimde sıralanabilir: – Ürünün farkına vardırılması, – Kabul ve tercih etmenin sağlanması, – Satın …

Daha Fazla Oku »

İş Sözleşmesinin Son Bulmasının Sonuçları

İş sözleşmesinin sona ermesi taraflar açısından bazı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ortaya çıkan sonuçlardan en önemlisi kıdem tazminatıdır. Bir diğer sonuç ise, çalışma belgesinin verilmesidir. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı uygulaması, Türk İş Hukukuna ilk defa 1936 tarihli 3008 sayılı İK. ile girmiştir. Çeşitli değişikliklere uğramakla birlikte hâlâ Kanunda varlığını devam ettirmektedir. …

Daha Fazla Oku »

İş İlişkisinde Derhal Fesih

Derhal fesih, işçi açısından İK. m. 24′te, işveren açısından da m. 25′te düzenlenmiştir. Süreli fesih, sadece süresi belirsiz olan iş sözleşmelerinde yapılabilirken; derhal fesih, hem süresi belirli olan hem de süresi belirsiz olan iş sözleşmelerinde yapılabilmektedir. İşçi açısından İK. m. 24, işveren açısından İK. m. 25′de düzenlenmiş olan sebeplerden biri …

Daha Fazla Oku »

İş İlişkisinde Süreli Fesih

Süreli fesih, İK. m. 17′de düzenlenmiştir. Sadece belirsiz süreli iş sözleşmeleri süreli fesih ile sona erdirilebilir. İşçilerin, işyerindeki çalışma süreleri ile orantılı olarak iş sözleşmesi feshedildikten sonra belli bir süre daha çalışmalarını öngören sona erme şeklidir. İş sözleşmesinin feshinden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi gereklidir (İK. m. 17/I). Fesih bildirimi, …

Daha Fazla Oku »

İş İlişkisinin Genel Sebeplerle Sona Ermesi

İş sözleşmesinin, Borçlar Kanununda gösterilen ve iş hukukuna özgü olmayan bazı sebeplerle sona ermesine genel sebeplerle sona erme adı verilmektedir. İş sözleşmeleri, her zaman BK. ‘da düzenlenmiş olan bu sebeplerle sona erdirilebilir   İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü İş sözleşmesinin BK. ‘da öngörülen ve sözleşmenin hüküm ifade etmesi için gerekli olan geçerlilik …

Daha Fazla Oku »

İş İlişkisinin Özürlüler, Eski Hükümlüler ve Terör Mağdurları Yönünden Düzenlenmesi

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının çalışma yaşamında korunmasını öngören hukuki düzenlemeleri daha iyi kavrayabilmek için, önce iş ilişkisinin bu kişiler yönünden neden düzenlenmesi gerektiği üzerinde duralım. Özürlüleri, Eski Hükümlüleri ve Terör Mağdurlarını Koruma Gereği Anayasa’nın 48 inci maddesinde yer alan, “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir” hükmü …

Daha Fazla Oku »

İş İlişkisinin Kadınlar Yönünden Düzenlenmesi

Kadın işgücü tarihin hemen her döneminde, çeşitli statüler altında ekonomik faaliyetler içinde yer almıştır. Ancak kadınlar, Sanayi Devrimi’nin kendine özgü koşulları altında, çalışma yaşamına ilk kez işçi statüsü ile girmişlerdir. Sanayiin sürekli gelişip, yaygınlaşması ile XX. yüzyılda yaşanılan teknik, ekonomik, demografik, hukuki, kültürel, siyasal nitelikte pek çok oluşum ve değişim, …

Daha Fazla Oku »

İş İlişkisinin Çocuk ve Genç İşçiler Yönünden Düzenlenmesi

İnsan yaşamında çocukluk ve gençlik dönemleri, fiziksel ve düşünsel gelişme sürecinin henüz tamamlanmadığı evreleri ifade eder. Bu nedenle çalışma yaşamının yetişkinler göz önünde tutularak düzenlenmiş olan koşulları, örneğin; bedensel güç ve üstünlüğe dayalı, çok yorucu, tek düze, hızlı tempolu çalışma ortamları bu sürecin sağlıklı biçimde tamamlanmasını engelleyebilir. Bazen çalışma koşulları, …

Daha Fazla Oku »

İş İlişkisini Özel Olarak Düzenleme Gereği

Çalışma yaşamının olağan koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan iş kanunlarının hükümleri, bazı kişilerin taşıdığı özellikler nedeniyle yetersiz kalır. Bu nedenle iş ilişkilerini, bu kişiler yönünden özel olarak düzenleme gereği doğar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50nci maddesinde yer alan “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar …

Daha Fazla Oku »

İş İlişkisinde Tatil ve İzinler

İşçinin dinlenmeksizin sürekli olarak çalışması halinde verimi düşecek, yorgunluk ortaya çıkacak ve buna bağlı olarak iş kazası ve meslek hastalığı riski artacaktır. İşçilerin dinlenmelerini sağlamak için Kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır. Any. ‘de, dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ifade edildikten sonra ücretli hafta ve bayram tatili ve yıllık ücretli izin haklarının ve şartlarının …

Daha Fazla Oku »

İş İlişkisinde Fazla Çalışma

İşçinin, İK. ‘da düzenlenmiş süreler içinde çalıştırılması esastır. Ancak, bazı sebeplerle çalışma süreleri aşılabilir. Normal çalışma süresinin aşılması hali için Kanunda “fazla çalışma” kavramının kullanıldığı görülmektedir. Fazla çalışmayı, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışma olarak ifade edebiliriz (İK. m. 41). Dolayısıyla, Kanunda belirtilen sebeplerle haftalık çalışma …

Daha Fazla Oku »

İş İlişkisinde Çalışma Süresi

4857 sayılı İş Kanunu’nda “çalışma süresi”nden söz edilmekle birlikte, çalışma süresi kavramının içeriği Kanunda düzenlenmemiştir. İş Kanunu m. 63′e dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan “İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği”nde (R. G. , T. 6. 4. 2004, S. 25425) çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre olarak …

Daha Fazla Oku »

Ücretin Korunması

Ücret, işçilerin tek geçim kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, kanun koyucu ücreti güvence altına alan düzenlemeler yapmıştır. Ücretin Haczedilememesi, Devir ve Temlik Edilememesi İK. ‘da yer alan düzenlemeye göre, işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri …

Daha Fazla Oku »

Ücret Hesap Pusulası ve Yüzdelerin Belgelenmesi

İşveren, işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır (İK. m. 37/I). Ücret hesap pusulası denilen bu belgede, ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her …

Daha Fazla Oku »

Ücretin Belirlenmesi

İşçiye ödenecek ücret miktarı, taraflarca iş sözleşmesinde kararlaştırılır. Bu yapılmadığı zaman ücret geleneğe göre belirlenir (BK. m. 323/I). Ücretin belirlenmesinde, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin de ihmal edilmemesi gerekir. Ücret miktarı, taraflar arasında belirlenirken bir taraftan BK. m. 19-21′de sözleşme serbestisine ilişkin hükümler, diğer taraftan da İK. m. 39′da düzenlenmiş olan …

Daha Fazla Oku »