Etkin ve Başarılı Liderlerden Beklenen Başlıca Görevler

Stratejik görevlerle yükümlü bulunan bir lider, önce; stratejisini uygulamak için uzun dönemli personel ve finansal kaynak planlaması yapacaktır. Daha sonra, örgütsel yapı içinde haberleşme ve benzer dili konuşma ve anlaşma çabalarını yürütür. Gerçekten de stratejinin uygulanması için bu üç önemli husus yaşamsal nitelik arz etmektedir. Liderin uzun vadeli vizyonu ya …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Alternatiflerle Lider ya da Tüketici Arasında Uyumun Sağlanması

Lideri ya da yöneticisi seçilmiş bulunan stratejik alternatiflerle uyumlaştırma konusunda yapılan çalışmalardan biri Wheelen ve Hunger tarafından geliştirilmiştir. Oluşturulan bu basit modelin amacı hangi stratejik alternatifi uygulayan liderin ne gibi özellikler taşıması gerektiği konusunda çalışmalar yapmaktır. Böylece, firma için en uygun olan işler de yapılmış olacaktır. Şekildeki matriste görüleceği üzere, …

Daha Fazla Oku »

Liderlik ve Stratejik Uygulamalar

Biraz önce açıkladığımız gibi, lideri, yönetici personeli ve diğer uygulayıcı beşeri kaynakları ilgilendiren politikalar, firma ve işletme stratejisi için, yaşamsal önem taşımaktadır. Yatırımlarını çeşitlendirmiş bir şirket, kendi genel stratejisinden sonra, portföyünü oluşturan tüm SİB’lerinin ya da işletmelerinin stratejisini de oluşturmak, hatta her SİB’nin fonksiyonel politika ya da stratejilerini de belirleyip, …

Daha Fazla Oku »

Strateji ve Lider Özellikler

Stratejilerin hem seçimi hem de uygulanmasında rol alan yönetici mevkiindeki kişilerin liderlik özellikleri ve yetenekleri son derece önemlidir. Burada, stratejilerin uygulanmasında, liderlik özelliklerinin önemi vurgulanacaktır. Ancak, strateji seçimi açısından da liderlik özelliklerinin, seçimin isabetli yapılmasının önemine bir daha işaret etmek yerinde olacaktır. Seçilen stratejik alternatif ya da stratejiyle bunu uygulayacak …

Daha Fazla Oku »

Liderlik Tanımı ve Liderin Değişimdeki Rolü

Grup ve örgütleri oluşturan insanlar farklı görüş, düşünce ve eğilimlerle, farklı çevrelerden edindikleri bilgi ve tecrübelere sahiptirler. Bu durum, onların farklı amaçlara, inançlara ve tutumlara sahip olmaları sonucunu doğurur. Bu farklı kültürel mozaiğe sahip bireyleri belirli amaçlar, normlar, değerler ve kültür ortamına sahip işletme içinde, bir arada tutma ve verimli …

Daha Fazla Oku »

Büyük Ölçekli Şirketlerde Stratejik Plan, Program, Kaynak Dağılımı Modeli

Bu model Harvard Üniversitesi profesörlerinden R.Vancil ile MIT profesörlerinden P.Lorange’un müşterek yazdıkları bir makaleden esinlenerek geliştirilmiştir. Modelde, yazarların yaklaşımına ilave olarak, endüstri sektörü tepe yönetiminin rolü eklenmiştir. Böylece, Holding tepe yönetimi, en başta, kaynak dağılımı bakımından endüstriler arasında stratejik öncelikleri belirlerken, endüstri sektörü yönetimi de kendi açısından, o endüstrideki SİB …

Daha Fazla Oku »

Büyük Ölçekli Kuruluşlarda Uygulama Planları ve Kaynak Dağılımı

Bu şirketler, aynı endüstri dalında, birden fazla stratejik iş birimine sahip olan kuruluşlar oldukları gibi, birbirinden farklı endüstrilerde faaliyette bulunan, yığışımlar şeklinde çalışan, stratejik iş birimlerinden meydana gelebilirler. Burada her SİB yöneticisi, kendi şirketinin stratejisiyle ilgili olduğu gibi, sektör koordinatörleri, hem kendilerine bağlı şirketlerini, hem de yığışımın en tepesinde bulunan …

Daha Fazla Oku »

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kaynak Dağılımı

Küçük şirketlerde, hem stratejik planlama, hem de bütçeleme faaliyetleri biçimsel ve sürekli bir süreç değildir. Bu işletmelerde ayrıntılı biçimde oluşturulmuş planlama ve kaynak dağılım sistemlerine ihtiyaç yoktur. Çünkü şirketin durumu, tepe yöneticisi ve diğer sorumlu kişiler tarafından sürekli izlenerek, günün koşullarına göre, iş hacmi ve nakit akışında ortaya çıkan durumlar …

Daha Fazla Oku »

Fonksiyonel Politikalararası İlişkiler ve Politikaların Bütünleştirilmesi

Buraya kadar çeşitli işletme fonksiyonları bakımından değişik politik alternatifleri inceledik. Çeşitli işletme fonksiyonları bir misyonun oluşturulmasında ve amaçların gerçekleştirilmesinde ne kadar önemliyse bu fonksiyonların yürütülmesi için geliştirilen her işletme fonksiyonuyla ilgili bir politikanın diğer işletme fonksiyonları için oluşturulmuş fonksiyonlarla mutlaka ilişkisi olmalı, onların her biriyle uyumlaştırılmalıdır. Kısaca ifade etmek istersek …

Daha Fazla Oku »

Hukuksal Konulara İlişkin Politikalar

Halkla ilişkilere ilişkin politikalarda olduğu gibi, hukuksal ya da yasal konularla ilgili politikalar da bir işletmenin tüm fonksiyonlarını ilgilendirir. Çünkü her fonksiyon faaliyetleri açısından belirli yasal hükümler ve yönetmelikler çerçevesi içinde yürütülür. Örneğin; büyüme ve gelişme stratejileri izleyen şirketlerde daha çok girdi temini için satın alma politikalarının yürürlükte olan yasalar …

Daha Fazla Oku »