Yenilik Stratejisi

Stratejik gelişme seçenekleri içinde en riskli olanı yenilik stratejisidir. Çünkü yeni ve o ana kadar denenmemiş orijinal bir uygulama ya da üretime geçmenin başarısızlık olasılığı oldukça kuvvetlidir. Yenilik stratejisinin başta gelen uygulamaları ürünler bakımındandır. İşletme mevcut ürünlerine ya da stratejik iş birimlerine ilave olarak, yeni bir takım ürünleri piyasaya sürebildiği …

Daha Fazla Oku »

Karma Stratejiler

İşletme eğer bir tek ürün ya da hizmet cinsiyle bir pazarda faaliyette bulunuyorsa yukarıda sözünü ettiğimiz stratejik alternatiflerden birini açık bir biçimde uygulamaya koyabilecektir. Ama bazen, uygulamalarında değişik stratejik alternatiflerin izleri veya aynı anda iki ve daha fazla seçeneği takibetme durumu görülebilecektir. Bu gibi hallerde işletme, karma stratejiler uyguluyor denebilir. …

Daha Fazla Oku »

Durgun Büyüme (Dengelilik) Stratejileri

Bir işletmenin izlediği stratejiye, aşağıda sıralayacağımız nedenlerden dolayı, durgun büyüme stratejisi adı verilmektedir: – İşletme aynı ya da benzer amaçları izlemeye devam etmekte, geçmişte olduğu gibi, her yıl aynı oranda büyümesini sürdürmektedir. – Çevresine aynı ya da çok benzer ürün ve hizmetleri sunmaya devam etmekte ve herhangi bir değişiklik yapmamaktadır. …

Daha Fazla Oku »

Büyüme Stratejileri

İşletme kendi iç imkanları dışında başka firmaları satın alarak ya da kaynaklarını başka firmalarla birleştirerek de büyüyebilir. Ayrıca, büyüme stratejileri; küçük, orta ve büyük işletmelerde farklılıklar gösterebilir. Biz, büyüme stratejilerini iç büyüme yolları ve dış büyüme yolları olarak kendi içinde ikiye ayırarak incelemeyi yararlı buluyoruz. İç Büyüme Yolları İşletmeler, bir …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Seçeneklerin Sınıflandırılması

Stratejik yönetim literatürünü ana hatlarıyla ele alıp inceleyecek olursak 250′den fazla stratejik seçenek türüne rastlayabiliriz. Önemli olan, bu stratejik alternatif türlerini, kendi içinde tasnif edip sınıflandırarak incelemektir. Bu takdirde hangi koşullar altında yöneticilerin ana sınıflardan hangisine gireceklerini tayin etmek ve daha sonra da bu sınıf içinde hangi stratejik seçeneğin uygun …

Daha Fazla Oku »

Stratejinin Tanımı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi

Literatürde, stratejinin kelime kökeni bakımından iki kaynağı dayandığı ifade edilmektedir. Bunlardan biri; Latince yol, çizgi ya da yatak anlamına gelen stratum kavramı, ikincisiyse, eski Yunanlı General Strategos’un adıyla ilgilidir. Bu generalin sanatını ve bilgisini belirtmek için kullanılmıştır. Türkçe’de strateji, sürme, gönderme, götürme ve gütme anlamlarında kullanılmaktadır. Strateji bilimsel bir disiplin …

Daha Fazla Oku »

Tasarruf stratejileri

bu stratejiyi izlemek oldukça zordur. Çoğu strateji uzmanı, bu tür stratejiyi  uygulamaktan hoşlanmaz. Çünkü bu stratejinin, başarısızlığı simgelediğini  düşünürler. İşletme yöneticileri, başarısızlığı simgelemesine rağmen, bazı nedenlerden dolayı, hoşlanmadıkları bu stratejileri uygulamak zorunda kalırlar.  Bunun nedenleri; – İşletme faaliyetleri iyiye gitmemekte ya da durum  kötüleşmektedir. – İşletme büyüme ve gelişme stratejileri …

Daha Fazla Oku »

İşletmenin Yönetsel Kaynaklarına İlişkin Faktörlerin Analizi

Bu kısımda vereceğimiz liste, işletmenin yönetsel kaynaklarına ilişkin stratejik avantajların analiziyle ilgilidir. Bunların her biri, değişik stratejiler uygulayarak, işletmenin amaçlarına ulaşma yeteneğini ilgilendirmektedir. Dünyaca tanınmış bazı işletmeler, örneğin IBM, General Elektrik gibi bu stratejik avantajların hepsine sahiptirler. İşletmenin yönetsel durumuna ilişkin stratejik avantaj sağlayan etmenler şunlardır: – Bir bütün olarak …

Daha Fazla Oku »

İşletmelerin Rakiplerine Kıyasla Sinerjik Üstünlüklerini Değerleme

Sinerjinin Tanımı Sinerji, işletme stratejisinin temel elemanlarından birini oluşturur. İşletmenin özellikleri ve üretmiş olduğu ürünlerle pazarlamanın gelişmesi arasında bir uygunluğun gerçekleştirilmesi söz konusu olursa sinerji, “2 + 2 = 5″ eşitliğini sağlayan bir etki olarak ifade edilebilir. Bu ifade, işletmenin kısmî sonuçlar toplamından daha çok, yeni bir faaliyet bileşimi elde …

Daha Fazla Oku »