Hile ve Hırsızlık Gruplarının Farkına Varmak….

HİLE GRUPLARI ÇALIŞAN HİLELERİ Çalışan hileleri, zimmet yoluyla hırsızlık veya mesleki hileler olarak da isimlendirilmektedir. Genel olarak bir çalışanın, işletmenin varlıklarına el koyarak veya kural dışı kullanarak işverenini dolandırmasıdır. Çalışan hileleri, doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilmektedir,  Doğrudan yapılan hileler de, çalışan işletmeden nakit para, stok, demirbaş buna benzer çalmaktadır. Bu …

Daha Fazla Oku »

Deming döngüsü Sürekli İyileştirme ve gelişim

Kalite iyileştirmenin temel mantığı içinde en önemli yeri “Sürekli İyileştirme” tutar. Üst düzeyde kalite ve performans sonuçlarına ulaşılması, sürekli iyileştirmenin iyi tanımlanmış ve iyi uygulanan bir yapı içinde ele alınmasını gerektirir. Sürekli İyileştirme tanımı, elde edilen sonuç ne olursa olsun tüm iyileştirmeleri kapsar. Sürekli iyileştirme kavramı ve yaklaşımı tüm şirket …

Daha Fazla Oku »

www.perakendeokulum.com Perakende Gönüllüleri Hareketi…

Perakende Gönüllüleri Hareketi Vizyon; (Ulaşılması İstenen Nokta) profesyonellere ve şirketlere ulaşarak 2015 yılında ülkemizdeki perakende siteleri içerisinde ilk beş siteden biri olmak… Misyon; (Amaç) Perakende sektöründeki tüm bilgi, sistemlerin geliştirilmesi ve sektör çalışanlarının bilinçlendirilerek sektörün gelişimine katkı sağlamak ve perakendenin sistematik farkındalığını arttırırken bilginin uygulanmasını sağlamak …. Perakende Gönüllüleri Temel …

Daha Fazla Oku »

Durumsal Liderlik Modelleri

Durumsal liderlik modelleri ile ilgili yapılan araştırmalar, liderliğin değişik durumlarda farklılaşabilen davranışlar olarak ele almışlardır. Bu modele göre liderlik, ortama göre değişebilir davranışlardan oluşur. Durumsal liderlikle ilgili pek çok model vardır. Bu bölümde durumsallık modellerinden bazıları üzerinde durulacaktır. Bunlar Fiedler’in Durumsallık Modeli, House’un Yol-Amaç Modeli ve Vroom-Yetton-Jago Modelidir. Fiedler’in Durumsallık …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Hile ve Hırsızlığın Kalıcı Çözüm Yolları…

Hile eylemi ve sonuçları ile ilgili olarak bir belirleme yapabiliriz: Bu kabul, bir fayda-maliyet analizi olarak da açıklanabilir. Hileden elde edilebilecek yararın etkisi, hile yapmayı düşünen kişinin yoldan çıkmasında tetikleyici etki yapmaktadır. Diğer taraftan kişinin hile sonucu yakalandığında katlanacağı cezaların etkisi de onu yoldan çıkmama konusunda frenlemektedir. Yarar, maliyetten fazla …

Daha Fazla Oku »

YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİ

YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİNİÇİN : Rekabetin zorlaşması ve yönetim sürecinde ortaya çıkan hızlı gelişmeler Türkiye’de üretim ve hizmet sektöründeki dengeleri tümüyle değiştirmiştir. Bu rekabet sürecinde şirketlerin varlığını devam ettirebilmesi ve başarılı olması için yapılarını gözden geçirmesi zorunlu hale gelmiştir. Türkiye’de ve Avrupa’da benzer rekabet koşulları ile karşı karşıya olmalarına rağmen kimi şirketler ayakta …

Daha Fazla Oku »

4857 SAYILI İŞ KANUNU

İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003 – 25134   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, …

Daha Fazla Oku »

Eğitim İhtiyaçları Analizi ve Eğitim Planlaması

AMAÇ : Planlamanın amacı, kurum bünyesinde görev yapan çeşitli birim ve kademelerdeki personelin, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, çalışma tutum ve davranışları konusundaki gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek; mesleki gelişimlerini, çalışma performanslarını ve motivasyonlarını artırıcı nitelikte bir eğitim planının hazırlanmasıdır. İÇERİK VE AŞAMALAR : Mevcut Organizasyondaki Görev Türlerinin İncelenmesi Yapılmış ise Geçmiş …

Daha Fazla Oku »

İş Değerleme ve Ücret Sistemi

AMAÇ : İş Değerlendirme ve Ücret Sistemi’nin uygulanması ile elde edilmesi öngörülen sonuçlar, Sistem’in amaçları olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Ücret Sistemi oluşturularak nitelik ve nicelikçe “eşit işe eşit ücret” düzeninin gerçekleştirilmesini sağlamak; bu şekilde şirket bünyesindeki ücret adaletini iyileştirmek ve eğer varsa, ücretle ilgili hoşnutsuzluklar ve anlaşmazlıkları önlemek suretiyle personelin …

Daha Fazla Oku »

Performans Planlama ve Değerleme Sistemi

AMAÇ : Sistemin amacı kurumun kurumsal ve departmantal; yönetici ve diğer personelin de bireysel çalışma hedeflerini ve performans standartlarını belirlemek; belirlenen hedef ve standartlardan hareketle kurum bünyesindeki birimlerin ve çalışanların performanslarını planlama, yönlendirme, değerlendirme ve geliştirmeye katkıda bulunacak katılımcılık ve objektiflik esaslarına dayalı bir yönetim sistemini tesis etmektir. İÇERİK VE …

Daha Fazla Oku »