Home / +0.mağazacılık perakende / 03. C Perakende Mağazalarda İnsan Kaynakları Yönetimi

03. C Perakende Mağazalarda İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Planlaması

Mağazalar mal yada hizmet üretip amaçlarına ulaşmak için sermaye, hammadde,  makine, bilgi ve insan faktörünü doğru zamanda doğru yerde doğru miktarda  bulundurmalıdırlar. İşte bu noktadan yola çıkarak bir organizasyonun gelecekteki  insan kaynağı ihtiyacını öngörme ve ihtiyaç duyulacak insan kaynağının tam  sayısını ve tipini sağlayacak programları planlama süreci insan kaynakları planlaması olarak ele alınmaktadır. İhtiyaç duyulan insan kaynağının nitelik ve  niceliklerinin …

Read More »

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi

Bir mağazanın başarılı olabilmesi için çeşitli kaynağa ihtiyacı vardır. Bu  kaynaklar esas olarak bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim  tesislerini ve donanımı içeren fiziksel kaynaklar; öz kaynakları, alacakları, borçları ve kârları içeren finansal kaynaklar; yaratılan tüm ürünler ve  hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek için pazarlama kapasitesini  ve örgüte ait bilgiyi, deneyimi, becerileri, karar vermeyi ve yaratıcılığı, bu  …

Read More »

Personel Kaynağından Yararlanma

Perakende mağazalar hizmet üreten Mağazalar oldukları için verilen hizmetin kalitesi büyük oranda mağaza personeline bağlı olur. Personelin işinin gerektirdiği sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirmesi, müşterilere karşı tutum ve davranışları, perakende mağazanın başarısına doğrudan etki edecektir. Operasyon yönetimi açısından, personelin mağaza içinde başarılı bir performans göstermesi için gerekli ortamın yaratılması ve devam ettirilmesi için çaba harcamalıdır, çünkü: – İş gücü maliyetleri …

Read More »

İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri

İnsan kaynakları yönetimi işlevleri, insan kaynakları planlaması, iş analizi (bağlı olarak iş tanımlarının ve iş gereklerinin hazırlanması), işe alma ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, ödüllendirme, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve geliştirme, çalışanların motivasyonu ve ödül yönetimi, işgören sağlığı ve iş güvenliği, endüstriyel ilişkiler gibi çok geniş alana yayılmaktadır. Ancak bu ünitede insan kaynakları yönetimi işlevlerinin tümünü incelememiz mümkün değildir. …

Read More »

Perakende Mağazalarda İKY’yi Gerektiren Özel Nedenler

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de genelde hizmetler ve özelde perakendecilik alanı gün geçtikçe gelişmiş ve bu alanda çalışanların sayısı artmıştır. Mağaza sayısının artışı bu alanda çalışacak personel ihtiyacının da artmasına neden olmuş ve gelişmiş batı ülkelerinde özellikle satışla ilgili işlerde çalıştırılacak personel bulmada sıkıntı yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle perakendeciler oldukça kısıtlı bir işgücü piyasasında etken bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlayacak …

Read More »

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Mağaza İçin Önemi

İnsan kaynakları yönetimi, bugün ve uzak gelecekte örgüte rekabet avantajı sağlayacak insan kaynakların elde edilmesiyle, elde tutulmasıyla, örgütsel ve bireysel performansın artırılmasıyla ilgili politikaların ve stratejilerin oluşturulmasını, programların hazırlanmasını ve uygulanmasını içeren bir disiplindir. Bu çerçeve içinde yer alan faaliyetlerin tümü mağazanın kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini, çalışanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını ve aynı zamanda mağazanın sosyal sorumluluklarının …

Read More »

Perakende Mağazalarda İnsan Kaynakları Yönetimi

Çeşitli aşamalardan geçerek müşterilere sunulmaya hazır hale gelen ürünler ve hizmetler, mağazalarda en son kullanıcıyla buluşur. Ancak mağazalar, sadece ürünlerin ve hizmetlerin müşterilerle buluştuğu yerler olmalarının ötesinde müşterilerin keyif alabilecekleri, eğlenebilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve tatmin olabilecekleri ortamlardır. Bu tür ortamların sağlanması yaratıcı, yenilikçi, dinamik ve çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Öncelikle mağazada müşterinin gerçekten ihtiyaç duyduğu zaman, miktar, kalite ve …

Read More »