Ana Sayfa / + 2. Mağaza Şube Yönetimi / 2. A. Mağaza Personel Yönetimi

2. A. Mağaza Personel Yönetimi

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda olduklarını veya olabileceklerini göstermektedir. Hile yapan çalışanları belli kalıplara sokarak ayrıştırmak genellikle çok zordur. Birçok hilekâr diğer dürüst insanlar gibi bir görünüm içerisindedir. Bu durum çağımızın vebası olarak kabul edilebilecek işletme hilelerinin, bu derece yoğunluk …

Daha Fazla Oku »

Durumsal Liderlik Modelleri

Durumsal liderlik modelleri ile ilgili yapılan araştırmalar, liderliğin değişik durumlarda farklılaşabilen davranışlar olarak ele almışlardır. Bu modele göre liderlik, ortama göre değişebilir davranışlardan oluşur. Durumsal liderlikle ilgili pek çok model vardır. Bu bölümde durumsallık modellerinden bazıları üzerinde durulacaktır. Bunlar Fiedler’in Durumsallık Modeli, House’un Yol-Amaç Modeli ve Vroom-Yetton-Jago Modelidir. Fiedler’in Durumsallık …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Hile ve Hırsızlığın Kalıcı Çözüm Yolları…

Hile eylemi ve sonuçları ile ilgili olarak bir belirleme yapabiliriz: Bu kabul, bir fayda-maliyet analizi olarak da açıklanabilir. Hileden elde edilebilecek yararın etkisi, hile yapmayı düşünen kişinin yoldan çıkmasında tetikleyici etki yapmaktadır. Diğer taraftan kişinin hile sonucu yakalandığında katlanacağı cezaların etkisi de onu yoldan çıkmama konusunda frenlemektedir. Yarar, maliyetten fazla …

Daha Fazla Oku »

personel Ödül Ceza Sistemi nasıl kurulmalı

AMAÇ : Ödül – Ceza Sistemi’nin amacı; kurum personelinin motivasyonunu ve iş tatminini arttırmayı hedefleyen, Performans Planlama ve Değerleme Sistemi ile uyumlu adil bir ödül teşvik sisteminin oluşturulmasıdır İÇERİK VE AŞAMALAR  Motivasyon, Ödül ve Disipline İlişkin Mevcut Uygulamaların Analizi, Bu Uygulamalara Zemin Teşkil Eden Varsayımların Ortaya Çıkarılması. Örgüt İklimi ve …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Çalışanların Hile ve Hırsızlık Psikolojisi …. Örnek Vaka

Toplumun davranış biçiminden ziyade toplumu oluşturan insanların davranış biçimleri ön plana çıkarılmaktadır. İnsanın ne yaptığı konusuna bakıldığında, bilim adamları kişinin düşündüklerini ve arzularını gözlemlemenin olanaksız olduğunu düşünmektedirler. Burada önemli olan düşünce ve arzuların sonuçlarını gözlemlemektir. İnsan bir seçim yapmak durumunda kaldığı zaman, tercih ettiği hareket biçimine göre davranış göstermekte ve …

Daha Fazla Oku »

E-Hizmet Kalitesi

İnternet veya sanal ortamda alışverişin önem kazanması, geleneksel hizmet kalitesi dışındaki hizmetlerin kalitesini ön plana çıkarmıştır. Gelişmiş ülkelerde milyonlarca tüketici internet ortamının sunduğu kolaylıklardan yararlanarak alışverişini kendi bulunduğu iş yeri veya evinden gerçekleştirirken, ülkemizde de ödemede sanal kredi kartlarının kullanılmaya başlaması, diğer ek güvenlik sistemlerinin uygulamaya konması ve sanal alışveriş …

Daha Fazla Oku »

Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmini

Kalite kavramı ile ilgili müşteriye uygunluk veya kullanımda uygunluk; bugünkü ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını hedefleme şeklinde değişik birtakım tanımlar bulunmaktadır. Günümüzde kalitenin tanımında müşteri bakış açısı önem kazanmakta ve müşterinin sürekli değişen istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ya da aşılması kalite olarak değerlendirilmektedir. Hizmetler somut mallardan farklı olarak değerlendirilebileceği için, aynı …

Daha Fazla Oku »

E-Hizmet

E-hizmet, elektronik veya internet gibi teknolojik ortamlar aracılığı ile müşterilere sunulan işlem, süreç ve performansları ifade eder. Diğer bir deyişle e-hizmet, müşterilerin kurumlar ile her türlü işlemlerini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve kendilerine ek zaman yarabilmek amacıyla yaptığı işlem ve süreçleri ifade eder. E-hizmet müşterinin kendine hizmet etmesi olarak da değerlendirilmekte. Kurumlar …

Daha Fazla Oku »

Hizmet ve Müşteri Hizmeti Kavramı

Hizmet geniş kapsamlı bir kavram olarak, işlemler, süreçler ve performansları ifade eder. Hizmet kavramı ile müşteri hizmeti kavramı farklı anlamlar ifade eder. Hizmet geniş bir tanımla, bir tarafın diğerine sunduğu, temel olarak dokunulamayan ve herhangi bir şeyin sahipliği ile sonuçlanmayan bir faaliyet ya da faydadır. Amerikan Pazarlama Birliği’nin (AMA) yaptığı …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Müşteri Hizmeti

Etkin CRM uygulamalarının vazgeçilmez parçalarından biri en uygun hizmetin sunulmasıdır. CRM konusunda yapılan önemli hatalardan biri CRM’e bir yazılım olarak bakılması ve tüm çözüm alternatiflerinin bu yazılım çözümlerinden beklenmesidir. Oysa ön ve arka planda sunulan her türlü hizmet desteği veya müşteri desteği başarının kritik elemanlarından biridir. Müşteri hizmetinin amacı satın …

Daha Fazla Oku »

Müşteriyle Etkili İletişim Oluşturan 10 Unsur

Eğer müşteri ile iyi iletişim kurulamıyorsa, onlardan bilgi almak mümkün olmadığı gibi, kurum hizmetlerini de satmak mümkün olmayacaktır. Müşterilerle etkin iletişim kurabilmek için gereksinimlerin iyi belirlenmesi ve ona göre hizmet sunulması gerekmektedir. İletişim süresince aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 1. Müşteriye isim ile hitap ediniz. 2. İstedikleri zaman konuşmalarına izin veriniz. 3. Ne …

Daha Fazla Oku »

Müşteriyle Telefonla İletişim

Perakendeci pazarında telefon önemli bir araçtır. Telefonla alışverişin popülerliği de giderek artmaktadır. Müşteriler telefonla sipariş vermekte ya da alışverişe gitmeden bilgi almak üzere telefon görüşmesi yapmaktadırlar. Telefonun hem sipariş vermek hem de bilgi almak amacıyla müşteriler tarafından tercih edilmesi bir başka ifadeyle telepazarlamanın gelişmesi, telefonla iletişimin üzerinde önemle durulmasını gerektirmektedir …

Daha Fazla Oku »

Müşteriyle İletişim Türleri

Günlük yaşantımızın değişik alanlarında ve ilişkilerinde gerçekleşen iletişim olgusu, temel alınan ölçütlere göre, değişik biçimlerde sınıflandırılabilir. Örneğin, iletişimi bir toplumsal ilişkiler sistemi olarak ele alırsak, kişilerarası, grup, örgüt ve toplumlararası iletişim başlıkları altında incelenir. Grup ilişkilerinin yapısına göre yatay ve dikey iletişim, kullanılan kodlara göre, sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim, …

Daha Fazla Oku »

Müşteriyle İletişim Süreci

İletişim her zaman için en azından üç öge gerektirir. Bu ögeler; kaynak, ileti ve alıcıdan meydana gelir. Bunlara, kanal ve etki ögelerinin de katılımıyla elde edilen tüm ögeler iletişim sürecini oluştururlar (Usluata, 1995). Kaynak olarak adlandırılan gönderen durumundaki bir kişi çevresinden algıladığı bir olayı, bir veriyi, bir iletiyi kodlayıp, belirli …

Daha Fazla Oku »

Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM)

E-ticaretin ortaya çıkışı, yeni iş modellerine sahip yeni işletme, süreç ve fırsatların doğmasına veya değişmesine neden olmuştur. Mevcut işletmeler, organizasyonları ile müşterileri arasındaki iş ilişkilerini bile yeniden düşünmek durumunda kalmıştır. Özellikle e-ticaret uygulamaları satış, pazarlama ve müşteri desteği alanında anahtar rol üstlenen konuların da bu perspektiften ele alınması gerekliliğine neden …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Teknolojileri ve Yazılımları

CRM Teknolojilerinin İşlevleri Çoğu modern perakendeci, teknolojik araçlardan yararlanmaksızın ticaret yapamaz duruma gelmiştir. Teknolojik kolaylıklar sayesinde ön ve arka ofis süreçleri otomatikleşmiştir. Elektronik satış terminalleri noktası (EPOS) işlem süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Her ne kadar teknolojik engellerin üstesinden gelinebilmesine rağmen, veri madenciliği teknikleri ve diğer CRM girişimleri, pek çok perakendeci tarafından etkin …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Stratejik Ortaklık Konuları

Müşteri ilişkileri yönetiminin başarısı diğer bölümler veya alanlarla kurulacak stratejik ortaklığa bağlıdır. CRM’i satış departmanı veya salt işletmenin teknolojik altyapısı gereği bilgisayar programcılarına aitmiş gibi düşünmek başarısızlığı getirir. CRM’i bir yazılım programı olarak düşünen şirketler başarısız olmaktadır. Bu yönetim anlayışı, CRM’i bir yazılım programı veya tek bir departmanın yürütmesi gereken …

Daha Fazla Oku »

Kurum Perspektifinden Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kurum perspektifinden CRM temelde kazanç sağlayan müşteriler için olumlu bir deneyim yaratmakla ilgilidir. Değerli olarak addedilen müşterilere odaklanma bir takım avantajlar yaratır. Müşteri profili yaratmak, zaman temelinde müşteri aktivitelerini izlemek veya hangi müşterinin kârlı hangisinin kâr sağlamayan müşteriler olduğunu bulmak için müşteri ilişkileri yönetiminden yararlanılır. Müşteri değerinin küresel bazda artan …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları

Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili farklı yazarlar tarafından farklı pek çok amaç ortaya konmuştur. Bu amaçların ortak olanları değerlendirildiğinde belli başlı şu amaçların ortaya çıktığı görülmektedir (Johansson ve Sparredal, 2005): – Satış oranlarını ve müşteri kârlılığını artırmak – Müşteri tatminini geliştirmek – Satış, pazarlama ve yönetim maliyetlerini düşürmek – Müşteri …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı

Müşteri ilişkileri yönetimi kavramını ele almadan önce tarihsel gelişimine göz atmak uygulamanın daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacaktır. İşletme yönetiminin tarihsel gelişimi ve günümüzde önemli bir kavram haline gelen müşteri odaklılık anlayışı yaklaşık olarak 150 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. 1850′li yıllarda işletmeler arzın talebi karşılamama durumu nedeniyle ürettiklerinin hemen hemen tümünü satabilmekteydi. …

Daha Fazla Oku »

İlişkisel Pazarlamanın Hedefleri ve Faydaları

İlişkisel pazarlamanın belli başlı dört hedefi bulunmaktadır. Bunlar sırası ile müşteriyi kazanma, tatmin etme, elde tutma ve geliştirmektir. İlişkisel pazarlamanın temel hedefi işletme için kârlı olabilecek müşterileri inşa etmek ve korumaktır. İşletmeler ilk olarak uzun dönemli ilişki kurulabilecek müşterileri çekmeyi veya cezbetmeyi araştırır. Müşteri grubunun ortak ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda …

Daha Fazla Oku »

Geleneksel ve İlişkisel Pazarlama

Pazarlama uygulamasında belki de son yıllardaki en önemli gelişmelerin başında, tek satışa veya işleme odaklanmadan, müşteri ilişkilerine odaklanmaya dönüşüm gelmektedir. Geleneksel olarak ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma çalışmalarına kaldıraç görevi verip, işlemleri maksimize etme yerine, müşterileri gerçek birer değer olarak kabullenme önem kazanmaktadır (Odabaşı, 2000). Diğer bir deyişle işlemden ilişkiye …

Daha Fazla Oku »

Satış Elemanının Motivasyonunu Artıran Diğer Faaliyetler

Son yıllarda motivasyonla ilgili ortaya çıkarılan “Amaç Oluşturma Teorisi ve Japon Yönetim Anlayışı” uygulamalarının bu konuda etkili olabileceği ileri sürülmektedir (Anderson, Hair ve Bush, 1992, s. 427). Amaç Oluşturma Teorisine göre, motivasyonun arttırılması, doğrudan bireysel başarıların ödüllendirilmesine bağlı olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Satış yöneticileri, düzenli olarak, satış elemanlarına özel amaçlar belirlemelidir. …

Daha Fazla Oku »

Satış Elemanının Motivasyonunda Kullanılan Araçlar

İşletmeler, satış elemanının motivasyonunda pek çok araçtan yararlanabilmektedir. Tüm durumlar ve her satış elemanı için uygulanabilecek tek bir motivasyon aracı bulunmamakla birlikte, çekici bir ücretleme sistemi veya iyi düzenlenmiş bir eğitim programı, motivasyonda etkili olabilecek araçlardandır. Satış elemanlarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, öncelikle iyi bir ücretleme sistemi şarttır. Elemanlar, ücret …

Daha Fazla Oku »

Motivasyon Teorileri

Satış elemanının motivasyonunda değişik motivasyon teorilerinden yararlanılabilmektedir. Genel olarak işletme personelinin motivasyonunda kullanılan bu teoriler, satış elemanının motivasyonunda da önemli bir yer teşkil etmekte ve satış müdürlerinin, satış elemanlarına yönelik hazırlayacakları motivasyon programlarında dikkate alınmaktadır. Başlıca motivasyon teorileri şunlardır (Anderson, Hair ve Bush, 1992, s. 421): – Maslow’un ihtiyaçlar teorisi …

Daha Fazla Oku »

Satış Elemanlarının Motivasyonunun İşletme Açısından Önemi

İşletmeler, satış elemanlarının motivasyonunu artırabilmek için, satış yarışmaları, satış toplantıları, satış eğitim programları, terfi fırsatları verilmesi, teşvik programları vb. değişik araçlardan yararlanabilmektedir. Ancak her işletme, hangi araç veya araçlardan yararlanacağına, satış elemanlarının özelliklerini dikkate alarak ve onların katılımlarını da sağlayarak dikkatli bir şekilde karar vermelidir. Satış elemanlarının çalışmasından olumlu sonuçlar …

Daha Fazla Oku »

Tüketici Davranışları ve İkna

Yaşamımızın içine bu kadar çok giren, davranışlarımızı etkileyen, ekonomik yapının işleyişi için birinci derecede önem taşıyan tüketim kavramı ve tüketiciler, daha yakından, ayrıntılı ve bilimsel bir bakış açısıyla incelenmeyi, yorumlanmayı hak etmektedir. Tüketimin, teknolojik gelişmelerle artan ve çeşitlenen üretim ve ürün zenginliğine paralel olarak artması sonucunda tüketici olma özelliği, üreticiler …

Daha Fazla Oku »

Etkin Bir Satış Elemanının Özellikleri

Bir satış konuşmasını gerçekleştiren satış elemanının en belirleyici özelliği inanılırlıktır. Aşağıdakiler ise satış elemanının inanılırlığını belirleyen etmenlerdir: – Ürün veya hizmet konusunda bilgili olmak – Müşteri ihtiyaçlarına duyarlılık – Ürün ve hizmet konusunda coşkulu olmak – Satışın ahlaki yönlerine dikkat etmek – Kolay anlaşılır bir iletişimci olmak   Satış elemanının …

Daha Fazla Oku »

Satış Kampanyası Planlaması

Satış kampanyaları, tutundurma (promosyon) yoluyla müşterilerin bir algı basamağından diğerine taşınacağı varsayımı üzerine kurulur. Pazarlama basamakları konusunda yapılan tartışmalarda çoğunlukla merdiven terimi tercih edilir. Burada bu merdivenin sadece dört basamağı olduğu kabul edilecektir. Bu basamaklar aşağıdaki biçimde sıralanabilir: – Ürünün farkına vardırılması, – Kabul ve tercih etmenin sağlanması, – Satın …

Daha Fazla Oku »

Satış Görevleri

Satış görevleri doğal olarak hedef kitlenin özelliklerine, ürünün özelliklerine, satışçının temel görevlerine, işletmenin politikalarına göre değişebilir. Satış eyleminin yapılacağı hedef kitleye göre bir ayrım yapılmalıdır. Çünkü hedef kitle nihai tüketiciler olabileceği gibi, üretici işletmeler ya da dağıtım kanalının üyesi olan toptancılar, perakendeciler gibi örgütsel tüketiciler de olabilir. Satış çabalarına göre …

Daha Fazla Oku »