Ana Sayfa / + 1. Mağaza merkez Yönetimi

+ 1. Mağaza merkez Yönetimi

“ HİJYENİK MAĞAZACILIK YÖNETİMİ REHBERİ ” BURADA.

Merhaba, Her şeyin çok hızlı değiştiği bugünlerde bazen çok hızlı davranarak iş yapış şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. İşte Tam da böyle bir zamandayız. Çalışanlarımızı, Müşterilerimizi korurken perakende ticaretimizi Bize yakışır sağlıklı bir şekilde yapmak istiyoruz.. Sizlere bu konuda yardımcı olabilmek için günümüzün ihtiyaçlarını Pratik bir şekilde “ HİJYENİK MAĞAZACILIK YÖNETİMİ REHBERİ …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrolde Kullanılabilecek Başarı Değerlendirme Ölçütleri

Başarı değerlendirme ölçütlerini tanımlama ya da oluşturma sanıldığı kadar kolay değildir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, başarı değerlendirme için objektif (nesnel) ve subjektif (nesnel olmayan) ölçütler oluşturulabilir. Bu ölçütler stratejik yönetim için önemli olduğundan stratejinin kapsamı, yöntemleri, uygulanması, stratejinin içeriği gözönünde bulundurularak meydana getirilirler. Değerlendirme ölçütleri konusunda ilk ciddi …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrol İçin Motivasyonun Önemi

Kurulacak bir değerlendirme ve kontrol sistemlerinin etkin olabilmesi için, daha önce de açıkladığımız üzere, tıpkı amaçlara göre yönetim sisteminde olduğu üzere, her kademe için, üst yönetim tarafından teşvik edilecek bir başarı (performans) değerleme sistemi oluşturulmalıdır. Başta tecrübeli üst kademe yöneticilerinden başlamak üzere, yöneticiler hedeflere bağlantılı olarak ödüllendirilirse amaçlara ulaşma konusunda …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda olduklarını veya olabileceklerini göstermektedir. Hile yapan çalışanları belli kalıplara sokarak ayrıştırmak genellikle çok zordur. Birçok hilekâr diğer dürüst insanlar gibi bir görünüm içerisindedir. Bu durum çağımızın vebası olarak kabul edilebilecek işletme hilelerinin, bu derece yoğunluk …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrol ve Değerlendirme İçin PİMS Analizi ve Fortune Ölçütleri

Birçok düşünüre göre sağlıklı bir başarı kontrolü ve ölçümü yapabilmek için, rakiplerin başarılarını da dikkate almak, birçok ölçütler bakımından, bir karşılaştırma sistemi (Benchmarking) oluşturmak gerekmektedir. PİMS programı General Elektrik Firması tarafından ABD’de geliştirilmiş bulunan 3000′den fazla işletmeye ait nicel ve nitel başarı bilgilerinden oluşan veri tabanıdır. Bu veri tabanına katılan …

Daha Fazla Oku »

Girişimci Düşüncenin Temelleri

Girişimcinin, toplumun mevcut ve olası gereksinimlerini belirleyerek kendi sezgi ve deneyimlerinden hareketle geleceğe yönelik kararlar alması onun ileriye dönük kişiliğinin göstergesidir. Davranışsal olarak girişimcilik kavramı, bir fırsatı değerlendirmek, bir iş fikrini tanımlamak, gerekli kaynakları bulmak, daha sonra bir girişimi faaliyete geçirmek ve sonuçlarını almak için gerekli olan faaliyetler bütünü olarak …

Daha Fazla Oku »

Kariyer Gelişimi ve Liderlik

Hem stratejilerin seçimi ve oluşturulmasında, hem de etkin uygulamalarda liderliğin önemine değindikten sonra, bir şirketin ve onun sahip olduğu SİB’leri ve fonksiyonel yöneticileri için, gelecekte gerekli sayı ve nitelikte lider ve yönetici ihtiyaçlarını da düşünmek ve planlamak gereklidir. Şirkette var olan yetenekler değerlendirilmeli, geleceğin mevkileri için aday isimleri içeren tablolar …

Daha Fazla Oku »

Girişimciliğin Tanımı

Girişimcilik kavramını tanımlamak Literatüre bakıldığında girişimcilik kavramının birçok yazar tarafından farklı bakış açılarıyla incelenmekte olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla; risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ağırlıklı olarak ele alınarak bu kavram açıklanmaya çalışılmıştır. Birçok yazar ise girişimciliği, küçük işletme kurulması ve bunların yönetilmesi ile özdeşleştirmiştir …

Daha Fazla Oku »

Mağaza,reyon Sorumlusu ve görevi

Mağazayı işletme, mağaza içi koordinasyonu sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev Ve İşlem Basamakları : Mağaza Sorumlusu ,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak A) Mağazanın …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Müdürü ve görevi

Meslek Tanımı : Çalıştığı mağazada satış hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışanları sevk ve idare eden mağazanın yönetiminden sorumlu nitelikli kişidir. Görev Ve İşlem Basamakları : Mağaza Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik …

Daha Fazla Oku »

Girişimcilik Süreci

Girişimcilik sürecini açıklamak Girişimcilik kavramı ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda girişimciliğin bazı örgütlerde ya da insanlarda olan, bazılarında ise olmayan diğer bir anlatımla ya hep-ya hiç biçiminde bir özellik olduğudur. Bu özellik bireyi ya da işletmeyi ileri götürme ya da güven arama şeklinde ortaya çıkar (Stevenson & Gumbert, 1985, ss. …

Daha Fazla Oku »

Geri Besleme

Geri besleme hiyerarşinin alt düzeylerinde olup biten hususların yani, gerçekleşen durum ve sonuçlarının üst kademelerdeki yöneticilere zamanında ve doğru biçimde iletilmesi ve kontrole yardımcı olunmasıdır. Her bilgi her yöneticiye gönderilmeyeceği gibi, bilgi gönderilmesi gereken yöneticiye de gerekli bilgiler gönderilmelidir. Strateji uygulamalarının sonuçlarını doğru, eksiksiz ve zamanında rapor etme, etkili bir …

Daha Fazla Oku »

Başarı Ölçümü

Başarı ölçülmesi için, hangi hususlara bakılacağı, amaç, hedef ve standartlara bağlıdır. Bunlar kuruluşun özelliğine göre değişmektedir. Değişik hedef ve standartlar için ölçümler de değişmektedir. Yatırım ya da toplam aktif kârlığı ölçümü şirketin, işletmenin ya da SİB’inin önceden belirlenen kâr hedeflerine ulaşmasının değerlendirilmesidir. Ancak, bu hedef yalnız başına o kuruluş ya …

Daha Fazla Oku »

Ölçme ve Geri Besleme

Stratejik kontrol ve değerlendirmenin bu evresinde, ölçme ve değerlendirme standartlarla fiili durum karşılaştırılarak gerçekleştirilir ve ilgili yöneticilere geri besleme yapılır. Burada önemli olan konu “ne zaman ölçeriz” ve “neyi kime rapor ederiz”dir. Uzun vadeli strateji açısından, değerlendirme zamanı oldukça önemlidir. Sonuçlar beklenmeden uygulama biraz zaman isteyebilir. Eğer standartlar, diyelim ki, …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrolde Pazar Başarısı

Bu faaliyet işletmenin pazarda rakiplerine ve diğer yatırım alanlarına göre sermaye kârlılıkları, hisse senedi başına getirileri göz önünde bulundurularak ve karşılaştırmalar yapılarak gerçekleştirilir. Ayrıca, işletmenin ya da SİB’in borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler de o şirketin başarısı açısından bir fikir verebilir, verimlilik, büyüme, pazar payı değişiklikleri, güvenlik, sosyal …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrolde Örgütsel Düzeyler

Stratejik kontrol uygulamalarında hiyerarşik düzeylerin önemli bir yeri vardır. Sadece bir işletmeyle faaliyette bulunan kuruluşlarda SİB düzeyinde, genel olarak başarı kontrolü yapıldığı gibi, işlevsel düzeylerde, işlevsel standartlara ulaşma bakımından yönetsel ve bütçe kontrolleri gerçekleştirilir. Ayrıca en alt örgütsel düzeylerdeyse bireysel açısından da her bir kişinin standartlara ve verimlilik normlarına ulaşma …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrolün Tanımı ve Önemi

Stratejik kontrolün anlamı ve önemini ifade eden iki yaklaşım söz konusudur. Bunlar; geleneksel stratejik kontrol yaklaşımı ve çağdaş stratejik kontrol yaklaşımıdır. Şimdi bu iki yaklaşımı inceleyelim. Geleneksel Stratejik Kontrol Yaklaşımı Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve kontrolün yapılmasıdır. İşletmenin tepe yöneticileri, stratejinin değerlendirilmesi evresinde, …

Daha Fazla Oku »

Değişimci ve Reformcu Liderliğin Aşamaları

Değişimci liderlik, günümüzün değişen ve gittikçe artan rekabet koşullarında çok önemlidir. Bu liderliği, gelecekte daha da öneminin artacağı ve kuruluşlar için gerekli olacağını düşünerek üç aşamalı olarak ele alıp inceleyeceğiz. Bu aşamalar; – Değişim ihtiyacının farkedilmesi – Paylaşılan bir vizyon oluşturma – Değişimi kurumsallaştırma olarak sıralanabilir. Değişim İhtiyacının Farkedilmesi Değişimci …

Daha Fazla Oku »

Günümüzün Değişen Koşulları ve Değişimci Liderlik

Çağımızda işletmeler globalleşen bir dünyanın kuruluşları şekline dönüşmüşlerdir. Rekabet ulusal düzeyden uluslararası düzeye çıkmış, pazarlar olgunlaşmış, teknolojik gelişmeler hızlanmış, birçok firma büyüyerek yeni ürün hatları oluşturmuş, bunun sonucu olarak pek çok sanayide artan rekabet firmaları karmaşıklığa ve belirsizliğe sürüklemiştir. Liderler, değişen dış çevresel ve örgütsel koşul ve sorunlarla başa çıkmak …

Daha Fazla Oku »

Etkin ve Başarılı Liderlerden Beklenen Başlıca Görevler

Stratejik görevlerle yükümlü bulunan bir lider, önce; stratejisini uygulamak için uzun dönemli personel ve finansal kaynak planlaması yapacaktır. Daha sonra, örgütsel yapı içinde haberleşme ve benzer dili konuşma ve anlaşma çabalarını yürütür. Gerçekten de stratejinin uygulanması için bu üç önemli husus yaşamsal nitelik arz etmektedir. Liderin uzun vadeli vizyonu ya …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Alternatiflerle Lider ya da Tüketici Arasında Uyumun Sağlanması

Lideri ya da yöneticisi seçilmiş bulunan stratejik alternatiflerle uyumlaştırma konusunda yapılan çalışmalardan biri Wheelen ve Hunger tarafından geliştirilmiştir. Oluşturulan bu basit modelin amacı hangi stratejik alternatifi uygulayan liderin ne gibi özellikler taşıması gerektiği konusunda çalışmalar yapmaktır. Böylece, firma için en uygun olan işler de yapılmış olacaktır. Şekildeki matriste görüleceği üzere, …

Daha Fazla Oku »

Liderlik ve Stratejik Uygulamalar

Biraz önce açıkladığımız gibi, lideri, yönetici personeli ve diğer uygulayıcı beşeri kaynakları ilgilendiren politikalar, firma ve işletme stratejisi için, yaşamsal önem taşımaktadır. Yatırımlarını çeşitlendirmiş bir şirket, kendi genel stratejisinden sonra, portföyünü oluşturan tüm SİB’lerinin ya da işletmelerinin stratejisini de oluşturmak, hatta her SİB’nin fonksiyonel politika ya da stratejilerini de belirleyip, …

Daha Fazla Oku »

Strateji ve Lider Özellikler

Stratejilerin hem seçimi hem de uygulanmasında rol alan yönetici mevkiindeki kişilerin liderlik özellikleri ve yetenekleri son derece önemlidir. Burada, stratejilerin uygulanmasında, liderlik özelliklerinin önemi vurgulanacaktır. Ancak, strateji seçimi açısından da liderlik özelliklerinin, seçimin isabetli yapılmasının önemine bir daha işaret etmek yerinde olacaktır. Seçilen stratejik alternatif ya da stratejiyle bunu uygulayacak …

Daha Fazla Oku »

Liderlik Tanımı ve Liderin Değişimdeki Rolü

Grup ve örgütleri oluşturan insanlar farklı görüş, düşünce ve eğilimlerle, farklı çevrelerden edindikleri bilgi ve tecrübelere sahiptirler. Bu durum, onların farklı amaçlara, inançlara ve tutumlara sahip olmaları sonucunu doğurur. Bu farklı kültürel mozaiğe sahip bireyleri belirli amaçlar, normlar, değerler ve kültür ortamına sahip işletme içinde, bir arada tutma ve verimli …

Daha Fazla Oku »

Büyük Ölçekli Şirketlerde Stratejik Plan, Program, Kaynak Dağılımı Modeli

Bu model Harvard Üniversitesi profesörlerinden R.Vancil ile MIT profesörlerinden P.Lorange’un müşterek yazdıkları bir makaleden esinlenerek geliştirilmiştir. Modelde, yazarların yaklaşımına ilave olarak, endüstri sektörü tepe yönetiminin rolü eklenmiştir. Böylece, Holding tepe yönetimi, en başta, kaynak dağılımı bakımından endüstriler arasında stratejik öncelikleri belirlerken, endüstri sektörü yönetimi de kendi açısından, o endüstrideki SİB …

Daha Fazla Oku »

Büyük Ölçekli Kuruluşlarda Uygulama Planları ve Kaynak Dağılımı

Bu şirketler, aynı endüstri dalında, birden fazla stratejik iş birimine sahip olan kuruluşlar oldukları gibi, birbirinden farklı endüstrilerde faaliyette bulunan, yığışımlar şeklinde çalışan, stratejik iş birimlerinden meydana gelebilirler. Burada her SİB yöneticisi, kendi şirketinin stratejisiyle ilgili olduğu gibi, sektör koordinatörleri, hem kendilerine bağlı şirketlerini, hem de yığışımın en tepesinde bulunan …

Daha Fazla Oku »

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kaynak Dağılımı

Küçük şirketlerde, hem stratejik planlama, hem de bütçeleme faaliyetleri biçimsel ve sürekli bir süreç değildir. Bu işletmelerde ayrıntılı biçimde oluşturulmuş planlama ve kaynak dağılım sistemlerine ihtiyaç yoktur. Çünkü şirketin durumu, tepe yöneticisi ve diğer sorumlu kişiler tarafından sürekli izlenerek, günün koşullarına göre, iş hacmi ve nakit akışında ortaya çıkan durumlar …

Daha Fazla Oku »

Fonksiyonel Politikalararası İlişkiler ve Politikaların Bütünleştirilmesi

Buraya kadar çeşitli işletme fonksiyonları bakımından değişik politik alternatifleri inceledik. Çeşitli işletme fonksiyonları bir misyonun oluşturulmasında ve amaçların gerçekleştirilmesinde ne kadar önemliyse bu fonksiyonların yürütülmesi için geliştirilen her işletme fonksiyonuyla ilgili bir politikanın diğer işletme fonksiyonları için oluşturulmuş fonksiyonlarla mutlaka ilişkisi olmalı, onların her biriyle uyumlaştırılmalıdır. Kısaca ifade etmek istersek …

Daha Fazla Oku »

Hukuksal Konulara İlişkin Politikalar

Halkla ilişkilere ilişkin politikalarda olduğu gibi, hukuksal ya da yasal konularla ilgili politikalar da bir işletmenin tüm fonksiyonlarını ilgilendirir. Çünkü her fonksiyon faaliyetleri açısından belirli yasal hükümler ve yönetmelikler çerçevesi içinde yürütülür. Örneğin; büyüme ve gelişme stratejileri izleyen şirketlerde daha çok girdi temini için satın alma politikalarının yürürlükte olan yasalar …

Daha Fazla Oku »

Halkla İlişkiler İşlevlerine İlişkin Politikalar

Halkla ilişkiler fonksiyonu işletmenin bütününü ve işletme fonksiyonlarının her birini ilgilendirir. İşletme faaliyet çevresi içinde büyüme ve gelişme gösterdikçe başta rakipler olmak üzere tüm çıkar gruplarının baskılarına ve hatta düşmanlıklarına maruz kalabilir. Bu takdirde çevrede imaj ve prestiji korumak ve artırmak çabaları ön plana çıkabilir ve işletmeyi müşterilerin yakın çevre …

Daha Fazla Oku »