Home / +0.mağazacılık perakende / 02. B Perakende Mağazaların Organizasyonu

02. B Perakende Mağazaların Organizasyonu

Perakende ve Mağazacılık: Müşteri Tercihlerinin Değişen Dinamiği

Perakende ve mağazacılık sektörü, ürün ve hizmetlerin nihai tüketicilere pazarlanmasında son halkadır. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler, belirli bir organizasyon çerçevesinde hareket ederek tüketicilere zaman, yer, sahiplik ve şekil faydası sağlarlar. Gıda, giyim, dayanıklı tüketim malları ve elektronik cihazlar gibi birçok alanda perakende mağazaları, tüketicilerin günlük gereksinimlerini karşılamada önemli bir role sahiptir. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşmenin …

Read More »

Organizasyonlarda Doğru Ölçeklendirme

Doğru ölçeklendirme, işletmeyi başarılı bir şekilde yönetmek için doğru sayıda personele sahip olmak anlamına gelir. Küresel ölçekteki rekabet, mağaza dışı kaynaklardan yararlanma (outsourcing-taşeron kullanma) ve teknolojik ilerlemeler işletmelerin organizasyon yapılarına ve büyüklüklerine daha dikkatli bir şekilde yaklaşmalarını gerekli kılmaktadır. Kısa zaman öncesine kadar işletmeler, büyümeyi pozitif bir işaret olarak gördüler ve mağaza içindeki süreçleri gözden kaçırdılar. Plansız büyümenin uzun dönemli …

Read More »

Perakende Mağazaların Organizasyon Yapıları

Perakende mağazaların organizasyon yapıları, mağazanın türüne ve büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Örneğin tek bir mağazaya sahip mağaza ile çok sayıda mağazaya sahip mağazanın örgüt yapıları birbirinden farklı olacaktır. Tipik bir perakende işletmesinde yerine getirilen görevler dört temel gruba ayrılır: stratejik yönetim, operasyon yönetimi, ürün yönetimi ve mağaza yönetimi. Tablo 2. 1 bu görevleri göstermektedir. Küçük Mağazaların Organizasyonu Küçük mağazaların sahip-yöneticileri …

Read More »

Organizasyonlarda Bölümlendirme (Departmanlara Ayırma)

Perakende mağazalarının faaliyetlerinin bölümlendirilmesinde hangi ölçütlerin kullanılacağı işletmeden işletmeye farklılık gösterecektir. Burada önemli olan organizasyonun faaliyetlerini etkinlik ve verimlilik içerisinde yürütebilmesi, pazardaki değişmelere kolay uyum sağlayabilmesi, insan kaynaklarından en etkili şekilde faydalanabilmesi ve pazardaki rekabetle başa çıkabilmesidir. Temel bölümlendirme ölçütleri arasında mağaza fonksiyonları (pazarlama, üretim, insan kaynakları, vb. ), ürünler (sağlık ürünleri, güzellik ürünleri, vb. ), coğrafi bölge (Doğu Anadolu …

Read More »

Organizasyon Yapılarını Belirleyen Ögeler

Amaçlar ve Faaliyetlerin Niteliği Ulaşılmak istenen amaçların ve bu amaçlara ulaştıracak faaliyetlerin niteliği, organizasyon yapısını etkileyecektir. Örneğin çoğunlukla rutin işlerin gerçekleştirileceği bir mağazanın organizasyon yapısı, genellikle çok farklı işlerin gerçekleştirildiği işletmelerin organizasyon yapısından daha farklı bir şekle sahip olacaktır. İş Bölümü ve Uzmanlaşma Derecesi Organizasyonlar büyüdükçe, yerine getirilmesi gerekli görevler, yalnızca bir personelin altından kalamayacağı kadar karmaşık hale gelirler. Bu …

Read More »

Organizasyon Süreci

Organize etme, mağazanın planlama aşamasında belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak üzere uygun bir organizasyon yapısının oluşturulması sürecidir. Planlama işlevinin başarılı bir şekilde uygulanması, organizasyon çalışmalarının başarısında kritik önem taşır. Benzer şekilde, planların uygulamaya konması ve belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi için uygun bir çalışma ortamının, çalışma ilişkilerinin kısaca organizasyon yapısının oluşturulması gerekir. Şekil 2. 1 organizasyon sürecinin temel adımlarını göstermektedir. Organizasyon sürecindeki ilk …

Read More »

Organizasyon Kavramı

Organizasyon günlük dilde de sıkça kullandığımız bir sözcüktür ve genellikle birkaç anlamda kullanılır. Birinci anlamı, belli bir amaç doğrultusunda bir takım düzenleme ve faaliyette bulunmak yani organize etmektir (örneğin, bir doğum günü organizasyonu, yarışma organizasyonu). İkinci olarak gerçekleştirilen düzenlemelerden sonra, yani organize etme faaliyetinden sonra ortaya çıkan yapı anlamına gelir (örneğin işletmeler, siyasi partiler). Sözcüğün aynı zamanda ‘bilinçli olarak gerçekleştirilen, …

Read More »

Perakende Mağazaların Organizasyonu

Ürün ve hizmetlerin nihai tüketicilere pazarlanmasına ilişkin faaliyetleri kapsayan perakendecilik, pazarlama sürecinin sona yakın halkalarından biridir. Perakendecilik faaliyetleri sayesinde tüketiciler zaman, yer, sahiplik ve şekil faydası sağlarlar. Hepimiz en azından günlük gereksinimlerimizin karşılanması için perakende mağazaları ziyaret ederiz. Gıdadan giyime, dayanıklı tüketim mallarından her türlü elektronik araç gereç gereksinimimiz perakende Mağazalar yoluyla karşılanır. İster bir müşteri isterse mağazanın bir parçası …

Read More »