Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü

Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü

A

Ağızdan Ağza İletişim: Bir kişi ile (mesajın alıcısı) ticari bir menfaatten yoksun olarak algıladığı bir diğer kişi (mesajın göndericisi) arasında oluşan iletişim.
Amaç: Belirli bir sürenin sonunda gerçekleştirilmesi düşünülen, hedeflenilen başarı.
Anonim Şirket: Her türlü amaç ve konuda kurulabilen, belirli bir unvana sahip ve esas sermayesi paylara bölünmüş, borçları nedeniyle mal varlığı ile sorumlu olan, ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlı bulunan şirket türü.
Anüite: Eşit zaman aralıklarıyla yapılan eşit ödemeler serisi.

B

Baliğ: Anapara ile faizin toplamı.
Başabaş Noktası: Bir ürünün maliyetinin o ürünün satılması ile elde edilecek gelire eşit olduğu nokta.
Biçimselleşme (Formalleşme) Derecesi: Bir organizasyon bünyesinde işler yürütülürken belirli ilke ve yöntemlerin izlenmesine yönelik bağlılık.
Bilanço: Belli bir tarihte mağazanın sahip olduğu varlıkların neler olduğunu ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tablo.
Bölümlendirme: Organizasyondaki iş bölümü ve uzmanlaşma derecesine göre, belirli görevler ve belirli işler bir araya getirilerek bölümlerin oluşturulması.
Brüt Kâr: Net satışlardan satışların maliyeti çıkarıldığında ulaşılan sonuç.
Bütçe: Belirli bir dönem için mağazanın amaçlarını “finansal” dil ile ifade eden bir araç.
Butik Düzenleme: Mağaza içerisinde birbiriyle ilişkili ürünleri sunan departmanlar yaratmayı amaçlayan mağaza içi düzenleme tarzı.

Ç

Çapraşıklık Derecesi: Organizasyonun dikey, yatay ve coğrafi olarak yayılma derecesi
Çeşit Tutarlılığı: Mağaza müşterilerinin istedikleri anda, istediklerini/tercih ettiklerini satın alabilmeleri için belirli markaların, büyüklüklerin, ebatların, renklerin ve tatların her satış döneminde stoklarda tutulması kararlılığı.

D

Değer: Bir işletmede bazı davranış ve amaçları, diğer davranış ve amaçlardan daha tercih edilebilir bulan, sürekliliği olan ve yaygın inançların bütünü.
Dikey Ortaklaşa Reklam Anlaşması: Bir üretici ile bir perakendecinin veya bir perakendeci ile bir toptancının reklam harcamalarını paylaşmaları.
Dış Kaynaklar: Gönüllü müracaat edenleri, resmi ve özel iş bulma kurumlarını, eğitim kurumlarını, rakipleri, eski personeli ve ilanları içeren ve örgüt dışında yer alan kaynaklar.
Dönen Varlıklar: Bir yıl içerisinde nakde dönüştürülebilen, hazır değerler, menkul kıymetler, alacaklar ve stoklardan oluşan mağaza varlıkları.
Durum Analizi: mağazanın dış ve iç çevresel koşulları ile güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesini içeren bir teknik. Durum analizi ya da SWOT analizi olarak bilinir. SWOT, sözcüklerin İngilizce karşılıklarının baş harflerinin (Strengths- Güçlü yönler, Weaknesses-Zayıf yönler, Opportunities-Fırsatlar ve Threats-Tehditler) bir araya getirilmesiyle oluşmuştur.

E

Eğitim Politikası: Gerçekleştirilmek istenen amaçlarla, bunların gerçekleştirilmesinde izlenecek yolların belirlenmesi.
Eğitim: Personelin mevcut ya da olası işindeki performansını geliştirme amacı ile gerçekleştirilen faaliyet.

Mutlaka Okumalısın!  Mağazalarda Ürün Çeşitliliği

F

Finans: Para, fon, kaynak.
Finansal Kaldıraç: Mağaza varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteren oran.
Finansal Piyasalar: Fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçlerle, bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallar.
Finansal Tablolar: Finansal bilgi sistemi süreci içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıkları ile bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlar.
Finansal Yönetim: mağazanın ihtiyacı olan fonların sağlanarak uygun varlıklara yatırılması.
Finansman: İhtiyaç duyulan paranın, sermayenin sağlanması.
Fiyat: Bir mal değerinin para ile belirtilmesi.
Fiyatlandırma Politikası: Girişimin üst yöneticilerinin üretimlerini pazarlarda kârla satmak için yer verdikleri, fiyatla ilgili düşüncelerin tümü.

G

Gelir Tablosu: mağazanın belli bir döneminde elde ettiği tüm gelirleri, aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda mağazanın elde ettiği dönem net kârını veya net zararını kapsayan tablo.
Geliştirme: Personeli örgütteki diğer konumlara hazırlamaya yardımcı olan, görev değişikliği için gereken ancak henüz bulunmayan becerileri yaratıp, destekleme amaçlı faaliyetler.
Genel Kurul: Bütün ortakları temsil eden en yetkili karar organı.
Gerçek Fiyat (Pazar Fiyatı): Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda ya da değişik yerlerde ve değişik zamanlarda, pazarda uygulanan fiyat.

H

Halkla İlişkiler: Özel ya da tüzel kişilerin belirli kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek, onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, talepleri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatı.
Hizmet İçi Eğitim: Personelin bilgi, beceri ve yetenek düzeyini işinin gerekleriyle eşitlemek amacıyla yapılan eğitim.

I – İ

İç Kaynaklar: Mağazada halen çalışmakta olan personel ile bu personelin önerecekleri kişileri içeren ve örgüt içinde yer alan kaynaklar.
İnsan Kaynakları Planlaması: İhtiyaç duyulan zamanda ve yerde, uygun becerilere sahip, yeterli sayıda kişinin bulundurulması için yapılan bir çalışma.
İşe Alıştırma: İşe yeni başlayan bir personelin iş çevresini tanımasını ve ortamına alışmasını sağlamak üzere belirli bir program çerçevesinde ve bazı ilkelere uyularak yapılan eğitim faaliyetleri.
Izgara Düzenleme: Mağaza içerisinde raflar ve diğer sergi elemanlarının yer aldığı koridorlardan oluşan mağaza içi düzenleme tarzı.

K

Kârlılık Oranları: mağazanın faaliyetleri sonucunda ulaşılan başarıyı ölçmek, ölçülü ve yeterli bir kârlılığın elde edilip, edilmediğini değerlendirmek için yararlanılan oranlar.
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçlar.
Kişisel Satış: Bir ya da daha fazla sayıda potansiyel müşteriyle satış elemanının kurduğu sözlü iletişime dayalı bir tutundurma etkinliği.
Komuta Birliği: Personelin yalnızca bir üste bağlı olması hali.
Kontrol Alanı: Organizasyonda bir üste kaç astın bağlı olacağına ilişkin karar.
Kuramsal Fiyat (Normal Fiyat): Değişik pazar koşullarına bağlı olarak gerçekleşen arz ve talep dengesine göre oluşması gereken fiyat.
Kurumsal Reklam: Kurumun felsefesini, rolünü, topluma katkısını, kurumun başarılarını anlatmak ve böylece imaj ve itibar oluşturmak için yapılan reklam.

Mutlaka Okumalısın!  Perakendecilerin Fiyat Kararlarını Etkileyen Etmenler

L

Lojistik: Ürünlerin üreticiden tüketiciye maliyet ve zaman açısından en etkin şekilde ulaştırılması süreci.

M

Maliyet-Artı Yöntemi İle Fiyatlandırma: Üretilecek malın birim maliyetine, belirli bir kâr marjı ekleyerek fiyatı bulma.
Merkezileşme Derecesi: Karar verme yetkisinin alt yönetim kademelerine devrinin derecesi.
Misyon: mağazanın varlık nedeninin, esas yapısının, mantığının ve izlemeyi seçtiği yolun genel tanımı.
Müşteri Odaklı Ürün Yönetimi: Müşterilerin ne alacakların tahmin etmek yerine onların ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasını hedefleyen bakış açısı.

N

Net Kâr: Net satışlardan tüm maliyet unsurları ve vergiler çıkarıldıktan sonra ulaşılan sonuç.

O – Ö

Operasyon Yönetimi: Perakendeci işletmelerin hizmet üretiminde dönüştürdüğü kaynakların kullanımını en etkin duruma getirmek.
Organizasyon: Belli bir amaç doğrultusunda bir takım düzenleme ve faaliyette bulunmak, organize etme faaliyetinden sonra ortaya çıkan ya da bilinçli olarak gerçekleştirilen, bir düzen içeren yapı.
Organize Etme: Amaçlara ulaştırıcı faaliyetleri, anlamlı ve etkili şekilde gruplamak, bu grupları belirli organizasyon kademe ve mevkileri haline getirmek ve personeli bu mevkilere atamak.
Öz Sermaye: Mağaza sahiplerinin ya da hisse senedi sahiplerinin işletmeye yatırdığı sermaye.

P

Para Piyasaları: Kısa vadeli fon ihtiyacı olan ekonomik birimlerle, fon fazlası olan ekonomik birimlerin karşılaştığı piyasa.
Personel Bulma: Personel ihtiyacını karşılamak üzere gerekli bilgi, beceri, yetenek ve motivasyona sahip adayların araştırılması ve işletmeye başvurmalarının sağlanması süreci.
Personel Devir Hızı: Belli bir dönemde işten ayrılanların aynı dönemde çalışan ortalama personel sayısına oranı.
Planogram: Mağaza alanlarının bölümlendirilmesinde kullanılan grafikler.
Politika: Yönetimsel kararlara temel oluşturan genel ve geniş kapsamlı rehber.

R

Rekabet: Bağımsız olarak hareket eden ve çeşitli yollarla birbirlerinden üstün gelmeye çalışan iki ya da daha çok yanı gösterdikleri çaba.
Rekabete Dayalı Fiyatlama: Rakiplerin davranışlarını temel alarak fiyatların belirlenmesi.

S

Sabit Varlıklar: İşletmede bir yıldan daha uzun süre kullanılan, eskiyen, amortisman ayrılan ve bir yıldan daha uzun sürede nakde dönüşen alacaklar, makineler, demirbaşlar, iştirakler gibi mağaza varlıkları.
Serbest Düzenleme: Mağaza içerisinde tezgâh ve rafların açısının, müşteriyi bölüm içinde tutacak şekilde ayarlanabildiği mağaza içi düzenleme tarzı.
Sermaye Piyasası: Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalar.
Sorumluluk: Bir kimsenin kendisinden beklenen görevleri yerine getirme yükümlülüğü.
Stok Kayıpları: Satın alınan mallara dayanılarak yapılan hesaplama olup, envanter kayıtları ile gerçek stoklar arasındaki farkın satış miktarına bölünmesi.
Stokta Tutma Maliyeti: Satış beklentisiyle ürünlerin stokta tutulmasından kaynaklanan ve enerji, personel, finans, sigorta gibi unsurlardan oluşan maliyet.
Stokta Tutmama Maliyeti: Satış imkânı olan ürünlerin stokta mevcut olamaması nedeniyle satış şansı ve müşterilerin elden kaçırılmasıyla sonuçlanan maliyet.
Strateji: Bir mağazanın amaçlarına ulaşması için atılması gereken mantıklı, bilinçli ve tutarlı adımlar bütünü.
Süreklilik Programları: Mağazalar tarafından müşterilerinin tekrarlı satın almalarını teşvik etmek üzere onları ödüllendirmesi.

Mutlaka Okumalısın!  Mağaza Bakımı

T

Taktik: İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol ve kullanılan yöntemler.
Talep Esnekliği: Belirli bir malın fiyatında ortaya çıkan değişme yüzdesi ile talep edilen niceliğinde ortaya çıkan değişme yüzdesinin birbirine oranlanması.
Talep: Belirli bir maldan belirli bir zaman ve yerde satın alınacak nicelikler ile fiyat, tüketici geliri, öbür malların fiyatları gibi çeşitli değişkenler arasındaki işlevsel ilişki.
Tüketici Değerine (Talebe) Dayalı Fiyatlama: Tüketicilerin algıladıkları değeri temel alan fiyatlama yöntemi.

U – Ü

Ücret Yönetimi: Hem mağaza yönetiminin hem de personelin beklentilerini karşılayan bir ücret sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini içeren işlev.
Ücret: Düşünsel ve/veya fiziksel emeğini katan işgücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı ayni ve/veya nakdi değer.
Ürün Çeşitliliği: Farklı ürünlerin farklı çeşitlerinin oluşturduğu bileşim. Ürün karması olarak da bilinir.
Ürün Karması: mağazanın müşterilerine sunduğu ürünlerin, hizmetlerin tamamı.
Ürün Karmasının Derinliği: Bir mağazanın müşterilerine sunduğu ve aynı işleve sahip ürünlerin farklı çeşitleri.
Ürün Karmasının Genişliği: Bir mağazanın müşterilerine sunduğu farklı işlevlere sahip ürünlerin tamamı.
Ürün Yönetimi: Perakende Pazarlama yönetiminin, teker teker ürünlere ya da ürün portföylerine odaklanarak geliştirdiği, tutarlı, sürekliliği olan strateji ve politikalar bütünü.
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıldan daha uzun sürede ödenmesi gereken borçlar.

V

Vizyon: Örgütün gelecekte nereye ulaşmayı istediğini gösteren, uzun vadeli bir yol haritası işlevi gören bir ifade.

Y

Yetki: Yöneticinin emir verme ve personelden bu emrin yerine getirilmesini bekleme hakkı.
Yönetim Kurulu: Kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde mağaza faaliyetlerini yöneten ve onu temsil eden icra organı.

 

Kontrol Et

Mağazacılık ve Perakende de Çalışanların Hile ve Hırsızlık Psikolojisi …. Örnek Vaka

Toplumun davranış biçiminden ziyade toplumu oluşturan insanların davranış biçimleri ön plana çıkarılmaktadır. İnsanın ne yaptığı …