Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / mağazanın Tanıtımının Yapılması

mağazanın Tanıtımının Yapılması

mağazanın hem personeline, hem müşterilerine, iş yaptığı kişi ve kurumlara, hem de genel olarak topluma kendisini tanıtması gerekir. İşin üstüne kurulduğu temel kavramlar görülebilir, açıkça anlaşılabilir ve açıkça ifade edilebilir olmadığı takdirde ticari kuruluş olayların insafına kalacaktır. Ne olduğu, neyi simgelediği, temel kavramları, değerleri, politikaları ve inançları tam olarak anlaşılmadığında, yönetsel görevlerin belirlenmesi ve etkili bir yönetim yapısının oluşturulması için gerekli başlangıç yapılmamış olacaktır. Bunun için sahipleri ve/veya tepe yöneticileri tarafından perakende işletmesinin var olma amacı, nereye ulaşmak istenildiği, temel amaçları, temel inançları ve iş yapma anlayışı ortaya konmalı, örgütsel kimliğinin ve imajının nasıl olacağına karar verilmelidir. Şekil 1. 1′de bu unsurların yer aldığı mağaza tanıtımı örneğini inceleyebilirsiniz.

Misyonun ve Vizyonun Belirlenmesi

Misyon ifadesi, bir perakendecinin amaçları ve üstlenmeyi planladığı faaliyet alanının kapsamlı bir tanımıdır (Levy ve Weitz, 2004, s. 168). Bir başka deyişle misyon, perakendecinin bir iş tipi ve pazarda ayırt edici bir rol için taahhüdüdür. Bu taahhüt, mağazanın iş yapış tarzına, ticari ilişkilerine, müşterilerine, personeline, tedarikçilerine, rakiplerine, devlet kurumlarına ve diğerlerine karşı tutumuna ve davranışlarına yansır (Berman ve Evans, 1998, s. 30).

Formel bir misyon ifadesi, örgütü benzer bir örgütten ayıran temel iş alanını ve faaliyetlerini geniş bir şekilde tanımlar. Bu nedenle misyonunu belirleyecek olan bir perakendeci öncelikle içinde bulunduğu iş (faaliyet) alanına karar vermelidir. Daha sonra işini, satacağı ticari mallara ve hizmetlere göre mi, yoksa müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre mi düzenleyeceğini belirlemelidir. Verilmesi gereken bir başka karar, perakendecinin pazarda bir lider olarak mı, yoksa bir izleyici olarak mı yer edinmek istendiğine ilişkindir (Berman ve Evans, 1998, s. 30). “İşimiz nedir?” sorusunun cevabının verilmesi üst düzey yönetimin ilk sorumluluğudur.

Mutlaka Okumalısın!  Mağazacılık ve Perakende de MİSYON'un Önemi...

Çünkü bu sorunun cevabı genellikle açık değildir; verilecek cevaplar tartışmaya, çekişmeye ve anlaşmazlığa neden olabilir. Ancak üst düzey yönetimin belirgin işinin ne olup ne olmadığından veya görevli kişilerin bundan sorumlu olup olmadıklarından emin olmalarının tek yolu, bu soruya cevap vermekten geçmektedir. Doğru cevaba ulaşmak için “müşterimiz kimdir?” sorusuyla işe başlanmalı ve her zaman birden fazla müşterinin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Perakendeci ayrıca “İşimiz ne olmalıdır?” ve “Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin hangisi artık müşterinin isteği ve beklentisi doğrultusunda değildir ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz?” sorularının da cevaplarını bulmalıdır (Drucker, 1974, s. 55-72). Bu cevapların bulunmasından sonra perakende işi fazla ayrıntıya girilmeden, en anlamlı genelleştirme düzeyinde tanımlanmalıdır (Dune ve Lusch, 1999, s. 38).

Misyon ifadesi, personelin işlerine hayat verecek enerjiye sahip olmalıdır ve içinde mağazanın başarısına yönelik bir beklenti barındırmalıdır. Bir misyon amaç, vizyon, strateji, değerler ve davranış biçimleri ile harmanlanmışsa, hissedilebilir. Misyonun hissedilmesi sonucunda oluşacak duygu büyük önem taşır, mağazanın faaliyetlerine inanılmasını ve güvenilmesini sağlar. Bu özelliklere sahip bir misyon ifadesi, çok iyi bir motive edicidir, karar aşamalarında rehberlik yapar. Ayrıca misyon, mağazanın bir müşteri anlayışı kazanmasını ve kendisini rakiplerinden farklılaştırmasını sağlar. Ancak değişen çevresel koşullar nedeniyle misyon ifadesinin tümü ya da bazı unsurları zaman içinde uygunluklarını yitirebilirler. Bu nedenle misyon ifadeleri düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır (Clayton, 1995, s. 178).

Vizyon, genellikle bir öngörü, bir kavram ya da fikir, geleceğin tasarlanmış bir resmi ya da bir ideoloji olarak bilinir. Vizyon, uzak (yaklaşık 20 yıl) geleceğin tanımlanmasıdır. Vizyon belirleme ise, mağazanın gelecekte nasıl görüneceğine, nasıl davranacağına ve hangi tercihlere sahip olacağına ilişkin hayali bir resim yaratmak olarak tanımlanabilir.

Mutlaka Okumalısın!  Başarı Ölçümü

Değerlerin ve Temel Politikaların Belirlenmesi

Stratejik düşünmenin temelini oluşturan ilkeler, mağazanın sahip olduğu değerlerden kaynaklanır. mağazanın değerleri, strateji oluşturulurken hangi yollara başvurulup, hangilerine başvurulmayacağını tanımlar.

Değerler, kalplerde hissedilen amaçların, mağazanın ve bireylerin tutumlarında ve davranışlarında açık bir şekilde ifade edilme yoludur. Değerlerin varlığı misyonun ve vizyonun hayata geçirileceği ortamı hazırlar. Bunlar genellikle mağaza sahibi tarafından ya da tepe yönetimde oluşturulmuştur ve mağazanın işini nasıl yürütmesi gerektiğini gösterir. Pek çok işletmede de temel değerler uzun bir gelişme aşamasından sonra organizasyonun içine yerleşmişlerdir. Aile işletmelerindeki ailevi değerler organizasyonun yapı taşları olarak kurucunun ölümünden sonra da etkili olmaya devam eder. İşletmeye yeni katılan kişilere bu değerler dikte edilmez, işleyiş biçimi ve insanların tutum ve davranışlarıyla dışa vurulur. Yeni gelenin örgüt üyeleri tarafından kabul görmesi ve örgüte ait olması için bu değerlere uyması beklenir (Clayton, 1995, s. 86).

Bir perakende işletmesi örneğin, ekip çalışması, risk alma, inisiyatif, heveslilik, ayrıntılara dikkat, temizlik, yenilik, hız, yaratıcılık, eşitlik, sosyal sorumluluk vb. alanlarda değerlere sahip olabilir. Benimsenen bu değerler hizmet kalitesini ve verimlilik düzeyini belirleyen türde değerlerdir. Bu değerler çeşitli yollarla uygulamaya konabilir. Temel değerlere örnek olarak şunlar verilebilir: Çalışanlarımız için müşteri ilişkileri hayati bir önem taşır, çevresel ve toplumsal sorunlara büyük önem veririz, müşterinin tatmin edilmesi birinci önceliğimizdir, yüksek derecede motive olmuş ve iyi eğitilmiş bir iş gücü bizim için çok önemlidir. Ayrıca Şekil 1. 1′deki mağaza tanıtım örneğini inceleyiniz.

Politikalar, amaçlara başarılı bir şekilde ulaşma çabalarını belirleyen, bu çabalara yön veren ilke ya da ilkeler sistemi ve kurallar topluluğudur. Belli başlı mağaza politikaları şunlardır:
1) mağazanın perakende sektöründeki durumuna ilişkin politikalar (mağazanın esas faaliyet konusunun ve işleyişinin, uzmanlaşma derecesinin, ürün ya da hizmet türü ile kalite düzeyinin, büyüklüğünün belirlenmesine ilişkindir. ),
2) Kararlılık ve dinamizm derecesine ilişkin politikalar (Gelişmeye, büyümeye, saldırgan olmaya ya da risk almaya ilişkindir. ),
3) Toplumsal sorumluluklara ilişkin politikalar (Halka, devlet, kamu kurum ve kuruluşlarına ve rakiplere ilişkindir. ) ve
4) Yönetim işlevlerine ilişkin politikalar (Örgütlemeye, planlamaya, emir-komuta ilişkilerine, insan kaynakları yönetimine, gözetim ve kontrole ilişkindir. ).

Mutlaka Okumalısın!  Bankalarla İlgili Temel Bilgiler

Temel politikalar tepe yönetim tarafından hazırlanır. Bu politikalar alt bölümlerin politikalarını yönlendirir. Örneğin, üst yönetimin kalite politikasını desteklemek için satın alma bölümü tarafından “Güvenilir kaynaklardan kaliteli ürünlerin temin edilmesi”, insan kaynakları bölümü tarafından “Kaliteli bir hizmet sunacak insanların işe alınması” ya da “Hizmet kalitesini artırmak için var olan insan kaynakların eğitilip geliştirilmesi” gibi politikalar belirlenir. Alt politikaların üst politikayı tamamlayıcı olmalarının yanı sıra çeşitli bölümlerin politikaları arasında da koordinasyon sağlanmalıdır.

Politikalar gerçeklere, doğrulara ve bilinen ilkelere dayandırılmalıdır. Kapsam olarak yeterli genişlikte; herkes tarafından aynı biçimde anlaşılacak ve karışıklıklara, yanlış anlamalara neden olmayacak açıklıkta ve yazılı olmalıdır.

 

Kontrol Et

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda …