Ana Sayfa / + 1. Mağaza merkez Yönetimi / Deming döngüsü Sürekli İyileştirme ve gelişim

Deming döngüsü Sürekli İyileştirme ve gelişim

Kalite iyileştirmenin temel mantığı içinde en önemli yeri “Sürekli İyileştirme” tutar. Üst düzeyde kalite ve performans sonuçlarına ulaşılması, sürekli iyileştirmenin iyi tanımlanmış ve iyi uygulanan bir yapı içinde ele alınmasını gerektirir. Sürekli İyileştirme tanımı, elde edilen sonuç ne olursa olsun tüm iyileştirmeleri kapsar.

Sürekli iyileştirme kavramı ve yaklaşımı tüm şirket alanları ve fonksiyonları ile iç içe geçmiş, bütünleşmiş olmalıdır. Bütünleşme ile kastedilen şudur:

· İyileştirme tüm iş birimlerinin veya fonksiyonların günlük işlerinin arasına girmiştir.

· İyileştirme süreci problemleri kaynağında gidermeye çalışmaktadır.

· İşin daha iyi yapılmasını sağlayacak iyileştirme fırsatları ve çözülmesi gereken problemler, iyileştirme sürecinin ana girdisini oluşturmaktadır.

Sürekli iyileştirme kavramı, durağanlığın ve statükocu yaklaşımın yok edilmesini gerektirir. Ulaşılan düzey hiçbir zaman yeterli değildir. Bu kavram içinde herkesin inanması ve sürekli olarak kendisine sorması gerekenler şunlardır:

· Hiçbir şey mükemmel değildir ve daha iyi yapılabilir!

· Bu işi nasıl daha iyi yapabilirim?

Böylece her zaman daha iyiye ve daha ileriye ulaşmanın önündeki engeller kalkmış olacaktır.

Bu kavram, en iyi, Planla (Plan) – Uygula (Do) – Kontrol et (Check) – Önlem al (Act) çevrimi ile anlatılabilir. Herhangi bir alana, probleme veya sürece, bu yaklaşımın bir kez uygulanması istenen sürekli iyileştirmeyi sağlamaz. Sürekli iyileşmenin sağlanabilmesi için bu çevrimin artarda, sürekli ve sistematik bir şekilde uygulanması gerekir. Her uygulama sonucunda performansın mükemmelleşmesi yolunda bir dönüm noktası daha aşılmış olacaktır.

Deming Döngüsü

 itil_deming

Deming’in 5 Prensibi :

1. Kalite eksikliğiyle ilgili temel problem, yönetimin çeşitliliği anlayamamasıdır. Her şey çeşitlilik gösterir. İstatistik bize bir şeyin ne kadar çeşitlilik göstereceğini tahmin etmekte yardım eder.

2. Problemlerin sistemde mi,  yoksa insanların davranışında mı olduğunu bilmek, yönetimin sorumluluğundadır.

Mutlaka Okumalısın!  Pazarlama Anlayışında Yaşanan Değişimler

3. Takım çalışması; bilgi, tasarım ve sürekli yeniden tasarıma dayanmalıdır. Sürekli iyileştirme yönetimin sorumluluğundadır. Düşük kalite ve verimliliğin bir çok nedeni, sistemden kaynaklanmaktadır.

4. İnsanların eğitimi, istatistiksel kontrole geçebilmelerini sağlayacak düzeyde olmalıdır.( Kullandığınız sistemin sınırları dahilinde ellerinden gelenin en iyisini yapmalıdırlar.)

5. Detaylı açıklamalar getirmek, yönetimin sorumluluğundadır.

Deming’in 14 Noktası:

1. Bir plan yaparak, amacın tutarlılığını sağlayın.

2. Yeni kalite felsefesini benimseyin.

3. Kitle denetimine bağlı kalmayın.

4. Tedarikçileri yalnızca fiyata göre seçme alışkanlığından vazgeçin.

5. Problemleri saptayın ve sistemi sürekli iyileştirmeye çalışın.

6. Modern iş başında eğitim metotlarını benimseyin.

7. Üretim rakamlarına ( miktar) değil, kaliteye ağırlık verin.

8. Korkuyu uzaklaştırın.

9. Bölümler arası engelleri kırın.

10. Başarmak için yöntemler sağlamadan daha iyi verimlilik talep etmeyi bırakın.

11. Sayısal kotalar öngören iş standartlarını kaldırın.

12. İş yapma onurunu engelleyen bariyerleri kaldırın.

13. Çok sıkı bir eğitim ve öğretim sistemi kurun.

14. Üst yönetimde, yukarıdaki bu on üç maddeyi her gün vurgulayacak bir yapı oluşturun.

Planla

Hedefin saptanması:
Hedefin nasıl, kim, kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlenmesini içerir. Yani iş planının yapılmasıdır.

Verilerin toplanması:
Deming döngüsünde planlama en kritik evredir. Planlamanın çok iyi hazırlanmış olması “önlem al” evresindeki faaliyetlerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. Planlama aceleye getirilmemeli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Planlamaya gereken önemin verilmemesi “kontrol et” evresinin uzamasına, bu da toplam zaman içinde gereksiz kayıplara neden olur. Saptanan hedeflerin açık, anlaşılır ve ölçülebilir olması gerekir.

Önceleri daha kolay ulaşılabilir hedefler belirlenmeli, elde edilen başarılar sonrasında ise daha zor ve karmaşık hedefler belirlenmelidir. Burası çok önemlidir çünkü en baştan konulan ulaşılması zor, büyük hedefler, başarılamaması durumunda hem moral hem de motivasyon açısından herkesi olumsuz etkiler. Zaten baştan böyle büyük hedeflerin belirlenmesi, sürekli iyileştirme mantığına da uygun değildir.

Mutlaka Okumalısın!  Güdülenme Kuramlarının Pazarlama Stratejilerinde Kullanımı

Uygula

Kesinleşen planın uygulanması aşamasıdır.

Kontrol Et

Sonuca ulaşılıp ulaşılmadığının irdelenmesi olarak tanımlanabilir.

Sapmaların belirlenmesi:

Belirlenen performans hedeflerine ne ölçüde yaklaşıldığının belirlenmesi amacıyla uygulama kontrol edilir. Sonuç başarılı ise, uygulama kontrol edilir ve standartlaştırılır. Böylece gerçekleştirilen iyileştirmeden sürekli olarak yararlanılır.

Önlem Al

Eksik ya da yanlışların belirlenmesiyle açıklanabilir.

Düzeltilmesi:

Hedeflenen ve gerçekleşen performans arasındaki sapmalara neden olan faktörlerin belirlenmesi, ardından bunların giderilmesine yönelik önlemlerin alınması şeklindedir.

itilv3_deming2

Kontrol Et

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda …