Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / Mağaza Amaçlarının Belirlenmesi

Mağaza Amaçlarının Belirlenmesi

Planlama sürecinin bu ikinci aşamasında amaçların belirlenmesi gerekir. Amaçlar, birbirlerini tamamlayacak şekilde uzun, orta ve kısa vadeli olarak belirlenir. mağazanın uzun vadeli amaçları misyon ve vizyon ifadeleriyle ortaya konur. Orta ve kısa vadeli amaçlar da, misyon ve vizyon ifadelerinin rehberliğinde hazırlanır. Bir başka deyişle, orta ve kısa vadeli amaçlar, mağazanın misyonu dikkate alınarak vizyonu gerçekleştirmeyi sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bu bağlamda amaçlardan beklenen yararlardan ilki, işletmeye stratejisinin saptanması sırasında belirgin bir yön ve rehberlik sağlamasıdır. İkincisi ise, mağazanın vizyonuna ulaşma yönünde gösterdiği performansı ölçmesini ve değerlendirmesini sağlayacak bir ölçüt oluşturmasıdır (Dunne ve Lusch, 1999, s. 39).

Perakendeciler esas olarak pazar performanslarına (Rakiplerine karşı eylemlerinin ne olacağını gösteren) ve finansal performanslarına (Yaşamlarını sürdürmelerini mümkün kılacak yeterli kâr elde etmelerini sağlayan) yönelik amaçlar belirlemelidirler. Ayrıca kendi tercihleri doğrultusunda dikkate alabilecekleri başka amaçların yanı sıra, toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal amaçları, mağaza sahibinin ve mağazada istihdam edilen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kişisel amaçları belirlemeleri gerekir (Bkz. Şekil 1. 2). Seçilen amaçların bileşimi genel stratejinin geliştirilmesini etkileyecektir.

 

Pazar performansı amaçları: Perakendecinin pazardaki hakimiyet durumunu belirler. En çok tercih edilen pazar performansı kriterleri perakendecinin faaliyette bulunduğu belli bir pazardaki satış miktarı ve pazar payı (Perakendecinin satışları/Toplam pazar satışları x 100) ya da toplam satışların oranıdır. Perakendeciler satış miktarlarını ya da pazar paylarını artırmayı veya var olan düzeylerini korumayı amaçlayabilirler. Örneğin, büyük mağazalar ya da mağaza zincirleri genellikle pazar performanslarını artırmak için sürekli büyümeyi tercih ederlerken, küçük perakendeciler satışların ani ve keskin bir şekilde düşmesinden ya da yükselmesinden daha çok, mağaza sahibinin her yıl tatmin edici bir yaşam geliri elde etmesini sağlayacak durağan satış düzeyini arzu ederler. Pazar performansına yönelik amaçlar parasal (satışların parasal tutarı) olarak ya da birimlerle (satılan ürünler) açıklanabilir.

Mutlaka Okumalısın!  Mağazacılık ve Perakende de Hile ve Hırsızlığın Kalıcı Çözüm Yolları...

Finansal performans amaçları: Kârlılığa dayalı amaçlar, doğrudan bir perakendecinin işinde arzuladığı parasal dönüşle ilişkilidir. Kâr tanımlaması, vergi sonrası net kâr (Gelir tablosunun en altında yer alan miktardır. ), net satışların bir yüzdesi olarak ya da yatırımlar üzerinden geri dönüş şeklinde yapılabilir. Alan/arsa, bina ve donanım için önemli sermaye harcaması yapan Mağazalar genellikle bir finansal performans amacı olarak yatırımların geri dönüş oranını kullanırlar. Ayrıca işini yüksek kâr elde etmek için programlayan bir perakendeci verimlilik amaçları belirler. Verimlilik amaçları, perakendecinin her kaynak girdi birimi için arzuladığı satış amaçlarını ifade eder. Bunlar; kat alanı (Kat alanının her metrekaresine düşen satış miktarı), emek (Her personel başına düşen satış miktarı) ve envanter (Envantere yatırılan her lira başına satış miktarı) dir.

Sosyal amaçlar: Sosyal amaçlar, pazar ve finansal performans amaçları kadar belirgin ve ölçülebilir olmamalarına rağmen, perakendecinin toplumdaki yaygın sorunlara ilgi gösterdiğinin işaretidir. En genel sosyal amaçlar şunlardır:
1) İstihdam (Genelde perakende sektöründe çalışmak isteyenlere ve özelde engelliler, azınlıklar, öğrenciler vb. gibi gruplar için istihdam fırsatı yaratma amacı),
2) Vergi ödeme (Devletin uygun olduğuna hükmettiği finansal toplum ihtiyaçlarına yardım etme konusunda perakendecinin rol oynama isteği),
3) Tüketicilere seçenek sunma (Tüketicilere yeni bir seçenek sunarak rekabet etme isteği. Pazarda bir lider ve yenilikçi olma gibi bir isteği bulunan bir perakendeci, müşterilerine ticari alanda daha önceden olmayan, bir seçeneği sunarak önemli bir ihtiyacı ya da beklentiyi karşılayabilir. ),
4) Adalet/dürüstlük (Müşterilerine doğru, adil ve dürüst bir şekilde davranma isteği. Bu amacı belirleyen bir perakendeci müşterilerini fiyatlar konusunda kandırmayacağını; müşteri şikayetlerini hızlı, doğru ve adil bir şekilde idare edeceğini; müşterisini mal ve hizmetlerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendireceğini taahhüt eder. ) ve
5) Hayır işleri (Toplumsal bazı faaliyetlerin altına imza atma isteği. Örneğin, kendi toplantı salonlarını toplumsal amaçlı toplantılar için tahsis etmek, sanatsal faaliyetler için parasal yardım yapmak, sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmak, öğrencilere eğitim bursu vermek gibi. ).

Mutlaka Okumalısın!  Organizasyonlarda Doğru Ölçeklendirme

Bireysel amaçlar: Perakendeciler genellikle şu üç tip kişisel amacı izleme eğilimindedirler:
1) Öz memnuniyet- içsel tatmin (Bu, mağaza sahiplerinin, yöneticilerinin ya da diğer personelinin yaşamları boyunca istedikleri şeylerin peşinde koşmaları, kendi ihtiyaçları ve istekleri üzerine odaklanmaları sonucunda gerçekleşir. Örneğin, spor yapmayı seven, spor yapan insanlarla birlikte olmayı isteyen insanların kâr potansiyeli başka ticari alanlarda daha yüksek olmasına rağmen, spor mağazası açmaları ya da böyle bir mağazada çalışmaları gibi. ),

2) Statü ve saygı (Bu, mağaza sahiplerinin, yöneticilerinin ve diğer personelin toplum içinde ya da kendi arkadaş çevrelerinde statü ve saygı ihtiyaçlarının bulunduğunu kabul etmeyi gerektirir. Bu durumda örneğin, perakendeci mükemmel personeline yıllık ödüller verebilir, mağazada bir terfi olduğunda yerel, mesleki ya da mağazaya ait medyalarda yayımlatarak bunu herkesin duymasını sağlayabilir)

3) Güç ve otorite (Amaçlar, yöneticilerin ve diğer personelin etkili bir pozisyonda olma ihtiyacını yansıtan güç ve otoriteye dayanabilir. Bu durumda onlara bir amaca ulaşmaları için kaynak tahsis etme gücü ve otoritesi verilebilir. Bu, yöneticilerin çoğunun kendilerini önemli hissetmelerini sağlar ve kendi kaderlerini kontrol edebildiklerini bilmeleri nedeniyle hissettikleri üstünlük duygusu onlara gurur verir).

Amaçların tüm örgüt üyelerince anlaşılabilecek şekilde ortaya konulması gerekir. Ayrıca belirlenen amaçlar gerçekçi ama iddialı, zamanla sınırlı ve (sayısal olarak) ölçülebilir olmalıdır. Ancak bazı amaçların, özellikle de kaliteyle ilgili olanların sayısal olarak ifade edilmeleri güçtür. Kalite amaçlarını sayılabilir hale getirmek için yöneticilerin öncelikle kaliteyi yükseltmek istedikleri alanları ve bunun nasıl gerçekleştirileceğini düşünmeleri gerekir. Örneğin müşteri ilişkilerini geliştirmek amacı;
1) “Müşteri şikayetlerini yüzde 20 oranında düşürmek”,
2) “Müşteri övgülerini yüzde 10 oranında artırmak” ve
3) “2006 yılı boyunca mağazaya geri gelme oranını yüzde 6 artırmak” şeklindeki ifadelerle sayılabilir hale getirilebilir.

Mutlaka Okumalısın!  Operasyon Yönetimi Kavramı

 

Kontrol Et

Mağazacılık ve Perakende de Çalışanların Hile ve Hırsızlık Psikolojisi …. Örnek Vaka

Toplumun davranış biçiminden ziyade toplumu oluşturan insanların davranış biçimleri ön plana çıkarılmaktadır. İnsanın ne yaptığı …